Verkenning naar een referentiearchitectuur voor de Nederlandse energie-infrastructuur: analyse van bestaande referentiearchitecturen

Nieuwsbericht |
Digitalisering
|
.

Digitale innovaties zorgen ervoor dat we op een hele nieuwe manier met energie omgaan. Om de innovaties met bestaande systemen en processen te integreren zijn er nieuwe instrumenten, kaders en werkwijzen nodig. Een referentiearchitectuur kan een efficiënte integratie van deze innovaties bevorderen en een belangrijke rol spelen in het versnellen van de energietransitie.

Adviesbureau Baringa is in februari een verkenning gestart naar een referentiearchitectuur voor de Nederlandse energie-infrastructuur. De tweede fase van het project is inmiddels afgerond en bestaat uit een analyse van bestaande referentiearchitecturen die ontwikkeld zijn voor de energiesector en andere sectoren.

25 meest impactvolle digitale energie-innovaties

In deelrapport 1 heeft adviesbureau Baringa een analyse gedaan van 10 jaar energie-innovaties, op basis van desktop research (circa 450 innovatieprojecten) en zeven expertinterviews. Daaruit is een aantal belangrijke thema’s gekomen, waaronder beschikbaarheid en kwaliteit van data, de rol van kunstmatige intelligentie en het belang van standaardisatie en participatie. De uitkomsten zijn geclusterd en er is een lijst van 25 innovaties opgesteld. Lees hier Deelrapport 1: Relevante energie-innovaties.

Succesfactoren voor referentiearchitectuur

Voor de tweede fase van deze opdracht is er een analyse uitgevoerd van een aantal bestaande referentiearchitecturen die ontwikkeld zijn voor de energiesector en andere sectoren, waar digitalisering een belangrijke rol speelt, zoals telecommunicatie en de gezondheidszorg. Voor de analyse vormt een onderzoek van de Haagse Hogeschool (2015) naar kritieke succesfactoren voor het implementeren en gebruiken van een referentiearchitectuur de basis. Hieruit zijn zeven dimensies geselecteerd en drie dimensies toegevoegd. De geselecteerde referentiearchitecturen zijn vervolgens op basis van deze 10 dimensies geanalyseerd en uitgewerkt in factsheets. Een aantal belangrijke conclusies die uit de analyse komen:

  • Het ontwikkelen van een referentiearchitectuur die breed toepasbaar is, vergt een aanzienlijke inspanning van de betrokken partijen en kent typisch een doorlooptijd van 3-5 jaar.
  • De dominante succesfactoren om een referentiearchitectuur te ontwikkelen voor de Nederlandse energie infrastructuur zijn toegankelijkheid, betrokkenheid van directe belanghebbenden bij de ontwikkeling en een actieve community.
  • Daarnaast zijn duidelijke governance en processen voor aanpassingen en uitbreidingen ook belangrijke succesfactoren. Het belang hiervan zal alleen maar toenemen gezien de veranderingen die digitalisering van het energiesysteem met zich meebrengt.
  • Succesvolle Nederlandse initiatieven tonen aan dat er voldoende lokale expertise is om met vertrouwen een referentiearchitectuur voor Nederlandse energie-infrastructuur te ontwikkelen waarin (delen) van deze en andere initiatieven opgenomen kunnen worden.

Hoe nu verder?

In het eindrapport zal adviesbureau Baringa de resultaten van de eerdere twee fases vertalen naar een concreet stappenplan om een referentiearchitectuur voor het Nederlandse energiesysteem te ontwikkelen en toe te passen. Een roadmap zal laten zien welke acties er ondernomen moeten worden, welke stakeholders bij die stappen betrokken moeten worden en wat een realistisch tijdpad hiervoor is. Aandachtsgebieden zoals (digitale) techniek, wet- en regelgeving, systeemintegratie en stakeholder engagement worden hierin meegenomen.

Benieuwd naar de aanbevelingen uit het eindrapport? Tijdens onze inspiratiesessie op 29 september van 15:30-17:00 worden de belangrijkste conclusies van de verkenning gepresenteerd. Aanmelden kan binnenkort via deze pagina. Zet de datum alvast in je agenda!

Meer informatie