Verkenning gestart naar samenwerking cybersecurity binnen energiesector

Nieuwsbericht |
Digitalisering
|
Cybersecurity

De Topsector Energie heeft bijzondere aandacht voor cybersecurity in de hernieuwbare energiesector. Eerder dit jaar zijn door de Topsector Energie en RVO gesprekken gevoerd met stakeholders in het energiedomein. Uit deze gesprekken kwam naar voren dat het delen van kennis en ervaringen op het gebied van cybersecurity essentieel is. Maar hoe organiseer je dat? En wat voor kennisdeling is dan belangrijk? Om deze vragen te beantwoorden starten drie kwartiermakers een verkenning naar samenwerking binnen de domeinen van wind op zee, omvormers voor zonnepanelen en laadinfrastructuur.

Cybersecurity steeds belangrijker binnen energiesector

De energietransitie is onlosmakelijk verbonden met de digitale transitie. Om energie optimaler te gebruiken en beheren wordt ICT- en meetapparatuur steeds vaker aan het energiesysteem toegevoegd. Steeds meer aan het elektriciteitsnet gekoppelde apparaten zijn ook verbonden met het internet, zoals ‘slimme’ thuislaadpalen en omvormers voor zonnepanelen. Deze vergaande digitalisering maakt de energiesector in toenemende mate kwetsbaar voor cyberaanvallen. Een grootschalige cyberaanval op zulke apparaten of windparken, waarbij ze aan- of afgeschakeld worden, kan het elektriciteitsnet destabiliseren.

Maatregelen om digitale weerbaarheid te verhogen

Op basis van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni), en de Nederlandse implementatie van de Europese Richtlijn netwerk- en informatiesystemen (NIS-richtlijn) zijn o.a. netbeheerders en elektriciteitsproducenten met een vermogen van meer dan honderd megawatt aangewezen als aanbieders van essentiële diensten (AED’s). Ze zijn verplicht om ernstige incidenten te rapporteren en moeten maatregelen nemen om hun ICT-infrastructuur tegen aanvallen en incidenten te beveiligen. Met de herziening van de Europese NIS-richtlijn (NIS2) zullen meer partijen in de energiesector moeten voldoen aan de nieuwe wetgeving. In combinatie met de toenemende cyberdreigingen, zijn sectorale samenwerking en kennisdeling extra belangrijk.

Kwartiermakers voor betere samenwerking

Een aanpak om cybersecurity informatie op een gestructureerde manier uit te wisselen, wordt al jaren in meerdere sectoren met succes gedaan. De Topsector Energie en RVO willen de mogelijkheden verkennen voor betere sectorale samenwerking en kennisdeling, zodat de energiesector digitaal minder kwetsbaar wordt. De Topsector Energie merkt dat er een brede wens voor sectorale samenwerking en kennisdeling is. Tegelijkertijd weten we dat het speelveld heel divers is. Om deze reden is besloten om drie kwartiermakers aan te stellen, die afzonderlijk van elkaar het net ophalen bij wind op zee, zon-omvormers en laadinfrastructuur. Het primaire doel is om de behoefte te onderzoeken van de huidige en toekomstige spelers in deze deelsectoren en te kijken hoe samenwerking vormgegeven kan worden.

Wie zijn de kwartiermakers?

Op basis van hun ervaring en netwerk binnen de sector en/of kennis op het gebied van cybersecurity zijn de volgende kwartiermakers gekozen:

Aansluiting bij elkaar én bij bestaande structuren

De kwartiermakers zullen geregeld met elkaar afstemmen om zo lering te trekken uit elkaars aanpak. De komende maanden spreken de kwartiermakers met veel partijen om zo een goede speelveldanalyse op te stellen. Ook wordt een plan van aanpak opgeleverd waar per sector beschreven staat hoe samenwerking en kennisdeling het beste gefaciliteerd kan worden. De mogelijke landingsplaats van het op te zetten samenwerkingsverband is ook onderdeel van de verkenning, net als aansluiting bij het Landelijk Dekkend Stelsel (LDS). Daarvoor zal verbinding gelegd worden met verantwoordelijke partijen op het snijvlak van cyber security en energie, zoals het Digital Trust Center, Agentschap Telecom/Rijksinspectie Digitale Infrastructuur en het Nationaal Cyber Security Centrum

Wil je meer weten over dit traject? Neem dan contact met ons op via @email

Meer informatie