Verbouwstromen geeft input voor 'schrapsessies' verduurzaming gebouwde omgeving

Nieuwsbericht |
TKI Urban Energy
|
Vier logo's van samenwerkingspartners Verbouwstromen

In oktober jl. werd in de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin Kamerleden Bontenbal (CDA) en Grinwis (CU) stelden dat de energietransitie in de gebouwde omgeving aanloopt tegen overbodige en onnodig complexe wet- en regelgeving. Hun suggestie om te 'ontregelen' was het organiseren van zogenaamde 'schrapsessies'. Daarbij wordt gekeken of onderdelen van regels en wetten geschrapt of aangepast kunnen worden, om belemmeringen weg te nemen. De Kamerleden stelden voor dat zulke sessies ook kunnen worden georganiseerd om de energietransitie in de gebouwde omgeving te versnellen. Via de Uitvoeringsoverleg Gebouwde Omgeving van het Klimaatakkoord werd Verbouwstromen op dit verzoek gewezen, dat de handschoen vervolgens heeft opgepakt.

Verbouwstromen was al gestart met een inventarisatie van kansen en knelpunten, bekeken door de bril van de zogenaamde renovatie-treintjes die ze willen helpen creëren. De schrapsessies waren daar een goede aanvulling op, want deze geven de mogelijkheid om te tonen waar knelpunten op het gebied van wet- en regelgeving weggenomen kunnen worden. Dit kan het tempo omhoog brengen dat nodig is om de energietransitie te laten slagen.

Ivo Opstelten (Stroomversnelling, Verbouwstromen): "Onze longlist met circa 35 knelpunten in regelgeving hebben we nader gespecificeerd, met verwijzingen naar de betreffende wetsartikelen. Zo'n analyse geeft een goed beeld van de gelaagdheid van de Nederlandse wetgeving en de mogelijke conflicten die kunnen optreden tussen, om maar eens wat te noemen, de Huurwet en de Warmtewet. Uiteindelijk hebben we concrete suggesties gedaan voor aanpassingen en herformulering van de wetsteksten. In de geest van deze Kamermotie zou je ook de Klimaatwet kunnen versterken, of prioriteit kunnen geven ten opzichte van andere wetgeving.”

Rem op renovatie-treintjes

"Een grote juridische belemmering voor de vorming en implementatie van renovatie-treintjes is de Wet natuurbescherming (ingediend onder de naam Flora & Fauna). Een ander voorbeeld komt voort uit de manier waarop Welstand nu wettelijk is geregeld. Er worden vaak spelregels gehanteerd die op z’n minst wijk-specifiek, en soms zelfs vrijwel woning-specifiek zijn. Dat staat de ontwikkeling en implementatie van industrieel vervaardigde oplossingen enorm in de weg. En ook rond het Eigendomsrecht is een duidelijk knelpunt aan te wijzen. Wanneer je als particulier je huis of appartement verkoopt, dan moet je een energielabel kunnen overleggen, op straffe van een boete. Maar verder dan dat gaan de regels niet. Verduurzaming van de koopsector is nog steeds vrijblijvend. Gemeenten lopen daar tegenaan, bijvoorbeeld omdat ze vanuit hun Transitievisie Warmte in bepaalde wijken vaart willen maken. Het moment van koop/verkoop is feitelijk ideaal om een woning met een slecht label aan te pakken, maar daar is nu nog niets over geregeld. Ons voorstel op dit punt gaat dus niet over het schrappen van regels, maar juist over aanscherping. De specifieke aanscherping die we voorstellen is geënt op regelgeving die recent in Vlaanderen is doorgevoerd. Je hebt het dan over een verplichting voor de koper om binnen vijf jaar een woning naar het gewenste kwaliteitsniveau te brengen. Dat gewenste kwaliteitsniveau wordt bovendien opgehoogd naarmate we dichter bij 2050 komen.”

De suggesties van Verbouwstromen voor het schrappen, verbeteren of optimaliseren van bestaande wet- en regelgeving en procedures zijn gedeeld met het Uitvoeringsoverleg Gebouwde Omgeving van het Klimaatakkoord. Voor meer informatie, kijk op verbouwstromen.nu.