Uitnodiging voor projectvoorstellen (call for proposals) op het onderzoeksthema Put-technologie (Well Technology)

Nieuwsbericht |
TKI Nieuw Gas
|
TKI Nieuw Gas

De Nederlandse overheid heeft de ambitie om over te gaan op een energievoorziening met een zeer geringe uitstoot van broeikasgassen. Het TKI Nieuw Gas wil een faciliterende rol spelen om deze transitie naar een duurzame energievoorziening te versnellen.

De ondergrond speelt hierin een belangrijke rol, bijvoorbeeld op de terreinen geothermie, energieopslag en opslag van CO2. Effectieve opschaling van deze opties in Nederland vraagt om een aanzienlijke kostenreductie om de economische haalbaarheid te vergroten. Tegelijkertijd zijn transparantie en veiligheid noodzakelijke randvoorwaarden voor maximaal maatschappelijk en politiek draagvlak. Kostenreductie van de huidige, van olie- en gaswinning afgeleide, put-technologie en het vergroten van de transparantie en veiligheid daarvan bepalen daarmee in belangrijke mate de slaagkans van deze opties. Door snelle technologische ontwikkelingen op het gebied van materialen, sensoren, semiconductoren, productietechnieken en IT zijn er vele nieuwe producten ontwikkeld en in ontwikkeling. Voor het ontwikkelen van de markt is het essentieel om in de ondergrond voor putten gebruik te kunnen maken van de laatste stand van de technologie. Hierbij is de uitdaging om bestaande technologie, materialen en producten te demonstreren onder reële condities zoals die voor de ondergrond bestaan, zoals op de juiste temperatuur, onder de juiste druk en met inachtneming van andere omgevingsfactoren. Het TKI Nieuw Gas nodigt daarom projectvoorstellen uit die zich specifiek richten op het ontwikkelen en op realistische schaal testen van innovatieve put-technologie ten behoeve van de energietransitie, zoals voor geothermie, CO2-opslag en energieopslag.

De call voor projectvoorstellen richt zich inhoudelijk op put-technologie (well technology), specifiek het ontwikkelen en testen van de performance van innovatieve concepten van put-technologie en producten die daarmee samenhangen. Daarbij zijn de eisen die vanuit de thema’s geothermie, CO2-opslag en energieopslag worden gesteld wat betreft temperatuur- en drukcondities voor put-technologie leidend. Belangrijke randvoorwaarden voor concepten en producten is dat deze bijdragen aan een verlaging van kosten, vermindering van risico’s en een vergroting van transparantie en veiligheid van een of meerdere duurzame toepassingen in de ondergrond t.b.v. de energietransitie. Qua positionering in de innovatieketen gaat het hierbij om TRL3 – TRL 6. Alhoewel het de verwachting is dat ondergrondse activiteiten tot een diepte van 4 km het eerst (verder) tot ontwikkeling zullen komen, heeft de call geen restrictie als het gaat om een maximale diepte waar de focus op dient te liggen.

Enkele belangrijke gegevens:

  • In totaal stelt het TKI Nieuw Gas € 1,2 miljoen aan budget beschikbaar
  • Projectvoorstellen ontvangen een maximale bijdrage van € 350.000
  • Opening call: 11 november 2019
  • Sluiting call: 28 januari 2020, 17.00 uur
  • De PPS-toeslagregeling is van toepassing
  • Een deskundige en onafhankelijke expertcommissie beoordeeld alle voorstellen; hun oordeel is bindend
  • Projectvoorstellen worden op vier criteria beoordeeld: bijdrage aan de doelstelling, slaagkans, mate van innovatie, kwaliteit van het project

Voor alle overige informatie verwijzen we naar de bijlage.

De benodigde aanvraagformulieren:

Voor vragen kunt u een email sturen naar @email.