Uitnodiging voor projectvoorstellen (call for proposals) op het onderzoeksgebied Geo Energie

Nieuwsbericht |
TKI Nieuw Gas
|
GEO Energy

De Nederlandse overheid heeft de ambitie om over te gaan op een energievoorziening waarbij de uitstoot van broeikasgassen, met name van CO2 en CH4, tot nul wordt gereduceerd rond 2050. Het TKI Nieuw Gas, en in bredere zin de Topsector Energie, wil een faciliterende rol spelen om de voor deze transitie naar een duurzame energievoorziening benodigde innovaties te ontwikkelen en versnellen.

Omdat de ondergrond hierin een belangrijke rol speelt, bijvoorbeeld op de terreinen geothermie, ondergrondse energieopslag en opslag van CO2, richt de programmalijn Geo-Energie zich op de innovaties waarbij specifiek veilig en duurzaam gebruik van de diepe ondergrond voor energiewinning en energieopslag centraal staat. Dat doet zij via het ontwikkelen, testen, demonstreren en implementeren van kennis en innovatieve technieken. Belangrijke voorwaarden voor dit soort innovaties is dat deze zich richten op gebruik van de ondergrond met minimale impact op milieu en leefomgeving en maximale veiligheid van operaties. Het TKI Nieuw Gas nodigt daarom projectvoorstellen uit die zich specifiek richten op het onderzoeksgebied Geo Energie ten behoeve van de energietransitie.

Deze call voor projectvoorstellen richt zich inhoudelijk op het gebruik van de diepe ondergrond voor duurzame energiewinning (zoals geothermie) en energieopslag. Voor verschillende toepassingen is er sprake van onzekerheden als het gaat om kosten en risico’s en spelen vragen omtrent veiligheid van productie en opslag een grote rol. Dit soort vragen en de innovaties die hiervoor worden voorgesteld middels een projectvoorstel hebben als belangrijke randvoorwaarden dat deze bijdragen aan een verlaging van kosten, verhogen van efficiency, vermindering van risico’s en een vergroting van transparantie en veiligheid van een of meerdere duurzame toepassingen in de ondergrond t.b.v. de energietransitie. Qua positionering in de innovatieketen gaat het hierbij om TRL3 – TRL6. Alhoewel het de verwachting is dat ondergrondse activiteiten tot een diepte van 4 km het eerst (verder) tot ontwikkeling zullen komen, heeft de call geen restrictie als het gaat om een maximale diepte waar de focus op dient te liggen.

Enkele belangrijke gegevens:

  • In totaal stelt het TKI Nieuw Gas € 2,5 miljoen aan budget beschikbaar
  • Projectvoorstellen ontvangen een maximale bijdrage van € 500.000
  • Opening call: 15 juli 2020
  • Sluiting 1e ronde (Expression of Interest): 6 oktober 2020, 17.00 uur
  • Opening 2e ronde (Volledig projectvoorstel): 13 oktober 2020, 17.00 uur
  • Sluiting call: 24 november 2020, 17.00 uur
  • De PPS-toeslagregeling is van toepassing
  • Een deskundige en onafhankelijke expertcommissie beoordeeld elke ingediende Expression of Interest (1e ronde) en alle project voorstellen (2e ronde). Hun oordeel is bindend
  • Projectvoorstellen worden op vier criteria beoordeeld: Bijdrage aan de doelstelling, slaagkans, mate van innovatie, kwaliteit van het project

Voor alle overige informatie verwijzen we naar deze bijlage.

Inmiddels is de 1e ronde waarin expressions of interest (e.o.i.) konden worden ingediend gesloten. De call bevindt zich nu in de 2e ronde waarbij positief beoordeelde e.o.i.’s zijn uitgenodigd om een uitgewerkte subsidieaanvraag in te dienen. Deze call staat niet open voor andere aanvragen.

Voor vragen kunt u een email sturen naar @email.