TKI Wind op Zee Nieuwsbrief Januari 2017

Nieuwsbericht |
TKI Wind op Zee
|

Geachte relatie,

Een belangrijke gebeurtenis in februari: de Wind op Zee R&D tender gaat binnenkort weer open. Omdat we het beschikbare budget zo snel mogelijk beschikbaar willen stellen, organiseren we altijd al voordat alle definitieve teksten bekend zijn onze Match Making Day, waarop we de conceptteksten aan de sector bekend maken. De regeling gaat vroeg open en sluit ruim voor de zomer. Tijdens de Match Making Day besteden we ook aandacht aan andere regelingen.

Laten we de successen van de afgelopen jaren continueren en de kosten nog verder omlaag brengen, maar vooral het Nederlandse bedrijfsleven helpen, concurrerend te blijven in een snel groeiende markt.

Ernst van Zuijlen

 

Verder wil ik u met deze nieuwsbrief informeren over:

 • Vooruitblik op tenders 2017
 • Reminder consultatie Borssele kavel V
 • MOCE: Maritime Offshore Career Event
 • Call open voor Energiesysteemintegratie big data
 • Service design voucher: nieuw beleidsinstrument voor MKB-ers

 

Vooruitblik op tenders 2017

Ook in 2017 is er de mogelijkheid offshore wind innovatie- en onderzoeksprojecten gesubsidieerd te krijgen onder de regelingen van de Topsector Energie en het TKI Wind op Zee. De regelingen en het programma, waarbinnen de projecten moeten passen, zullen binnenkort worden gepubliceerd. Het TKI Wind op Zee programma is op een aantal punten aangepast, o.a. door het toevoegen van een nieuwe programmalijn “Wind op Zee en de omgeving” gericht op interactie tussen de technologie en het milieu. Hier geven wij alvast een preview (onder voorbehoud, want de definitieve regeling is leidend).
Afhankelijk van het type project zijn er verschillende subsidiemogelijkheden:

Wind op Zee R&D Projecten: voor productontwikkeling en gezamenlijk onderzoek en vooral gericht op de lagere en midden TRLs (Technology Readiness Levels). Deze regeling heeft een budget van 4.7 miljoen Euro. De toekenning zal op basis van een tender, met selectie en rangschikkingscriteria, plaatsvinden (opening naar verwachting 1 april, sluiting 2 mei).

Hernieuwbare Energieregeling: vooral gericht op de hogere TRLs en open voor verschillende duurzame energieprojecten, waaronder offshore windenergie. Deze regeling verdeelt de subsidie op basis van volgorde van binnenkomst (wie het eerst komt, wie het eerst maalt). Het beschikbare budget hiervoor was in 2016, 50 miljoen Euro en is nog niet uitgeput. Deze regeling staat nog open tot 1 april 2017 en zal naar verwachting daarna opnieuw (met nieuw budget) worden opengesteld.

Regeling Wind op zee – Gas - Systeemintegratie op de Noordzee: Het TKI Wind op Zee en het TKI Gas, maken in een nieuwe gezamenlijke regeling, onderzoeksprojecten mogelijk die gericht zijn op het creëren van meerwaarde door samenwerking tussen offshore windparken en gas- (en olie-) activiteiten op de Noordzee. Subsidies zullen onder deze systeemintegratie regeling worden toegekend in een tender met selectie en rangschikkingscriteria. 

Daarnaast zijn er nog de DEI (Demonstratie Energie Innovatie) en MIT (Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren) regelingen van belang. 

Wilt u meer weten? Tijdens onze Match Making Day en lancering Tenders 2017, die we samen met RVO organiseren, gaan we dieper in op de regelingen van 2017. Tevens is er ruimte in het programma om te netwerken en voor match making. U kunt zich ook profileren op de innovatiemarkt. Het ochtendprogramma is alleen toegankelijk voor onze deelnemers. 

 

Reminder consultatie Borssele kavel V

De openbare internetconsultatie voor de tenderregeling voor Borssele Wind Farm Site V is nog geopend tot 1 februari. Met deze consultatie krijgen belanghebbenden de gelegenheid om de conceptregeling en concept besluitstukken te bestuderen. Als u interesse heeft in het innovatiekavel dan verzoek ik u om hierop te reageren.
Het afgelopen jaar hebben RVO, EZ en TKI Wind op Zee gewerkt aan de regeling voor Borssele Wind Farm Site V en een bijbehorende aanpassing van het SDE-besluit. De regeling regelt de subsidiëring van innovatieve windenergie op zee op de innovatiekavel in het windenergiegebied bij Borssele.
Dit is de gelegenheid voor u om terugkoppeling te geven op deze regeling. Dit kunt u doen door aan te geven waar de regeling in uw ogen verbeterd zou kunnen worden als het gaat om het testen en demonstreren van bijvoorbeeld uw innovatie. Al uw wensen, ideeën en suggesties voor aanpassingen en verbeterpunten t.a.v. de regeling zijn van harte welkom.

De informatie is te vinden op de website Overheid.nl.

Is het interessant voor u? Dan moet u snel zijn, de sluitingsdatum is 1 februari.

 

MOCE: Maritime Offshore Career Event

Op 19 april wordt door Navingo voor de 11e maal het carrière evenement voor de maritieme sector georganiseerd. Meer en meer komt dit evenement ook in het licht van duurzame energie en dus ook offshore windenergie te staan. De MOCE trok in 2016 ruim 4000 bezoekers, waarvan zo’n 50% scholieren.
CAREER werft op dit moment onder opleidingsinstituten voor een gezamenlijke stand onder de vlag van CAREER.
Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u contact opnemen met John Baken

 

Call open voor: Energiesysteemintegratie big data (ESI-bida)

Deze regeling is bedoeld voor consortia van wetenschappers en publieke/private partijen om samen financiering aan te vragen voor vernieuwend onderzoek op het gebied van energiesysteemintegratie en big data.
Met deze call for proposals bevordert NWO publiek-private samenwerking binnen wetenschappelijk vernieuwende onderwerpen op het gebied van energiesysteemintegratie en big data. Een integrale blik op het gehele energiesysteem staat hierbij centraal. Met deze call ondersteunt NWO de Topsector-doorsnijdende KIA ICT en de Topsector Energie. Projecten worden onderdeel van het uit de KIA ICT voortvloeiende Commit2Data-programma. 

Sluitingsdatum verplichte vooraanmelding: donderdag 16 maart 2017, 14.00 uur CE(S)T.

Sluitingsdatum uitgewerkte aanvragen: donderdag 24 augustus 2017, 14.00 uur CE(S)T.Lees meer

 

Service design voucher: nieuw beleidsinstrument voor MKB-ers die willen innoveren

Klanten willen steeds vaker kant-en-klare-oplossingen, toegesneden op hun veranderende behoeften. Vooral in de Nederlandse maakindustrie vraagt dat om een omslag: het gaat niet meer om het aanbieden van een product alleen, maar om het leveren van een innovatief dienstenaanbod.

Hoe maakt u die omslag? De experimentele subsidieregeling Service design-voucher van het ministerie van Economische Zaken ondersteunt u hierbij.Lees meer

 

Ter Kennisgeving

 • Wind Farm Zone Hollandse Kust (zuid) Kavel I en II: Het Rijk heeft de kavelbesluiten genomen voor kavel I en II. Beide zijn circa 350 MW groot en liggen in het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) zoals aangewezen in het Nationaal Waterplan en de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling gebied Hollandse kust. Deze twee windparken liggen op meer dan 22,2 kilometer uit de kust. Lees meer
 • Wind Farm Zone Hollandse Kust (zuid) Kavels III en IV: Het Rijk wil kavelbesluiten nemen voor twee windparken op zee. Ter voorbereiding van het nemen van de twee kavelbesluiten worden milieueffectrapporten (MER-en) opgesteld, zodat deze effecten een volwaardige rol kunnen spelen bij de besluitvorming. Lees meer
 • Website offshorewind.rvo.nl: Op deze website vindt u diverse relevante informatie zoals Site Investigations. Lees meer

 

Evenementen

In the spotlight:

 • Teach the Teacher sessie: 2 februari 2017.
 • Energy Outlook Conferentie: 3 februari 2017 in de middag, Amersfoort, Nederland.
 • Match Making Day van het TKI Wind op Zee: 15 februari 2017, Nederland.
 • Nog 2 plaatsen in Holland Paviljoen op Wind Expo Tokyo 2017: 1-5 maart, Tokyo, Japan. Het Holland Paviljoen wordt georganiseerd door HHWE. 

 

Kijk voor een volledig overzicht van offshore windenergie evenementen in onze agenda.