Oprichting Platform Waterstof Internationaal

Nieuwsbericht |
TKI Nieuw Gas
|
Oprichting Platform Waterstof Internationaal

Er is momenteel veel dynamiek rond het thema ‘waterstof’. Veel landen en de EU hebben het afgelopen jaar visies en strategieën uitgebracht. Het NLse kabinet werkt met diverse stakeholders aan een Nationaal Waterstofprogramma en veel NLse ondernemingen investeren in dit veld en/of oriënteren op de kansen die ze nationaal en internationaal zien in de markten die zich ontwikkelen.

BZ, EZK, FME en RVO zouden graag een Platform Waterstof Internationaal vormen met NLse ondernemingen en kennisinstellingen die kansen zien en willen benutten op buitenlandse markten.
Met dit Platform willen BZ, EZK, FME en RVO zich richten op:

 • Informatievoorziening en -uitwisseling
  BZ RVO en EZK informeren ondernemers en kennisinstellingen over de ambities en het beleid van het kabinet en het beschikbare instrumentarium.
  Ondernemers en kennisinstellingen informeren elkaar en BZ, EZK, FME en RVO over verkenningen die zijn gedaan, projecten die lopen, partners waar ze naar op zoek zijn, publieke rollen die ze wensen, etc.
 • Focusbepaling
  In beeld brengen wat de belangrijkste buitenlandse markten zijn.
 • Actie-agenda  
  Indien aan de orde, tot stand brengen
  van een gezamenlijke actie-agenda voor de belangrijkste markten, waarin wordt gericht op wat ervoor nodig is om kansen op deze markten te benutten en welke rol de publieke en private partijen daarbij kunnen spelen.

NB: Voor een aantal ‘energiesectoren’ – zoals bijvoorbeeld wind op zee – zijn reeds vergelijkbare groepen actief onder de naam Exportgroep.

De eerste – digitale – bijeenkomst van het Platform zal gehouden worden op 20 mei 13.00 u – 14.30 u. Een mogelijke agenda voor de eerste bijeenkomst zou kunnen zijn:

 1. Doel, scope en positionering Platform Waterstof Internationaal,

Toelichting van BZ en FME en RVO op ideeën t.a.v. doel, scope van het Platform en hoe het Platform zich kan verhouden tot reeds bestaande overlegstructuren en platforms.
Peiling bij aanwezigen of, en in welke vorm een dergelijk platform nuttig kan zijn.

 1. Groene waterstof-importketens.
  Toelichting van het Havenbedrijf Rotterdam op het onderzoek dat ze i.k.v. de waterstofstrategie van het kabinet heeft verricht naar internationale supply chains voor (groene) waterstof.
 2. Inventarisatie van kansrijke markten voor waterstof
  Toelichting van RVO welke focus qua thematiek en markten naar voren komt uit de vooraf geleverde input van deelnemers (zie verzoek hieronder). Incl. ruimte voor aanvullingen opmerkingen en discussie. 
 3. Beleid / Nationaal Programma Waterstof.
  Toelichting van EZK op het kabinetsbeleid t.a.v. waterstof. NB: Dit is ter informatie. Dit platform is gericht op ondernemen op buitenlandse markten. Omdat het nationale beleid t.a.v. waterstof belangrijke kaders vormt voor ondernemen in dit veld, wordt hierop een toelichting gegeven. Discussie over het nationale beleid kan binnen andere gremia plaatsvinden.
 4. Instrumentarium en mogelijkheden publiek-private samenwerking.
  Toelichting van RVO en BZ op het beschikbare instrumentarium ter ondersteuning van ondernemen op buitenlandse markten, de mogelijkheden voor PPS en reeds lopende trajecten zoals PIB’s, incl. discussie over in hoeverre dit aansluit bij de behoeften.
  NB: Als er over een specifiek instrument veel vragen zijn kan in een volgende bijeenkomst dit instrument eventueel ruimer worden toegelicht (in een toegespitste presentatie van RVO).
 5. Hoe verder?
  BZ en FME geven toelichting op gedachten over verder proces, incl. ruimte voor vragen / suggesties.

Graag vragen we u via invullen van dit formulier aan te geven:

 • of uw organisatie wil deelnemen aan het Platform Waterstof Internationaal en wie binnen uw organisatie contactpersoon is;
 • of u opmerkingen of suggesties heeft t.a.v. de bovengenoemde ideeën voor doel en scope van het Platform en / of de agenda van de eerste bijeenkomst, en;
 • op welke thema’s en in welke markt(en) u kansen ziet waar u zich op wil richten. Dit t.b.v. agendapunt 3.

Wij zullen o.b.v. uw input de agenda voor de eerste bijeenkomst nader vormgeven. U ontvangt op korte termijn een Outlook-uitnodiging. We hopen u te zien op 20 mei.

Indien u vragen heeft kunt u deze stellen aan Claire Hooft-Graafland, werkzaam bij RVO (@email 06-1532 8464)