Open voor aanvragen: onderzoek naar learning communities

Nieuwsbericht |
Human Capital Agenda
Topsector Algemeen
|
twee mannen converseren achter de pc

Als motor en als landplaats van innovatieve ontwikkelingen, zijn de ogen gericht op learning communities zoals fieldlabs en living labs. Professionals uit onderwijs en onderzoek, bedrijfsleven, overheid en de publiek-private sector werken er samen.

Alle professionals in Nederland krijgen te maken met nieuwe ontwikkelingen en innovaties. Ze verbinden het onderzoeken, werken, innoveren en leren aan elkaar. Mensen dragen bij aan innovaties, passen ze in de praktijk toe en werken midden in de veranderingen. De onderzoekscall Human capital: learning communities als innovatieversneller is gericht op de ontwikkeling van kennis over de werkzame elementen van learning communities. De praktijk vormt daarbij een inspiratiebron voor onderzoek en met de opgedane kennis kan tegelijkertijd direct in de praktijk worden geëxperimenteerd.

Kennis en innovatieagenda’s in Nederland

De financieringslijn is onderdeel van het kennis- en innovatieconvenant (KIC 2020-2023) dat is voortgekomen uit de Nederlandse kennis- en innovatieagenda’s. Hierin zijn afspraken gemaakt over het aangaan van de vraagstukken van de toekomst, zoals klimaatverandering, cybersecurity en vergrijzing. Het zijn voorbeelden van een aantal grote maatschappelijke uitdagingen die vragen om meer kennis en baanbrekende innovaties. Dat biedt kansen voor wetenschappers, bedrijven én publieke partijen. NWO speelt daarop in door jaarlijks ruim 100 miljoen euro te investeren in onderzoek waarin publieke en private partijen samenwerken.

Learning communities zijn toekomstgericht

Elke kennis- en innovatieagenda (KIA) heeft de toekomstambities gevat in missies en missiegedreven innovatieprogramma’s voor maatschappij en wetenschap. Deze call voor onderzoek naar learning communities sluit hier op aan en is qua thematiek gericht op:

  • Energietransitie en Duurzaamheid;
  • Gezondheid en Zorg;
  • ICT.

In een learning community wordt vorm gegeven aan een leven lang leren en er wordt samengewerkt tussen instellingen en organisaties uit onderwijs en onderzoek, bedrijfsleven, overheid en de publiek-private sector. Onderzoek, werken, innoveren én leren worden aldus met elkaar verbonden. Op het gebied van leren zijn learning communities hybride leeromgevingen, waarin formeel en informeel leren samenkomen. Ze bestaan al in diverse vormen, zoals Centres of Expertise aan de diverse hogescholen, Centra voor Innovatief Vakmanschap aan de mbo’s, living labs, fieldlabs en hubs. Learning communities verbinden de drie functies van een leven lang leren: voorwaardelijk leren voor een diploma, reactief leren in het werk en proactief leren om te innoveren. Het doel van deze call is het verwerven van fundamentele en praktijkgerichte kennis over de bijdrage van learning communities aan het in gang brengen en versnellen van innovaties.

Consortiavorming en matchmaking

De call is gericht op consortia van onderzoekers aan Nederlandse universiteiten, hogescholen en andere onderzoeksinstituten in samenwerking met private en publieke praktijkpartners. Binnen het consortium moeten tenminste de bètawetenschappen en daarnaast de alfa- en/of gammawetenschappen vertegenwoordigd zijn. Begin 2021 organiseert NWO een matchmakingbijeenkomst waar geïnteresseerden kunnen kennismaken en (eerste) stappen kunnen zetten het consortium vorm te geven.

Meer weten?