Opdracht ‘Living Lab Heavy Duty Laadpleinen’ gepubliceerd op TenderNed

Nieuwsbericht |
TKI Urban Energy
Systeemintegratie
|
.

Living Lab Heavy Duty Laadpleinen is een proeftuin voor zware laadinfrastructuur. Nederlandse marktpartijen kunnen zich hiervoor aanmelden en hun voordeel doen door samen te werken. Het doel is om tot 6 gecontracteerde laadpleinen te komen. Op deze locaties wordt kennis en ervaring opgedaan en gedeeld.

Niet alleen worden personenauto's steeds vaker elektrisch, ook de elektrificatie van vrachtwagens, binnenvaartschepen en andere zware voertuigen is in ontwikkeling. Daar is ook een goede laadinfrastructuur voor nodig. Rijkswaterstaat speelt daarop in met het project Living Lab Heavy Duty Laadpleinen.

Living Lab Heavy Duty Laadpleinen

Het project Living Lab Heavy Duty Laadpleinen is een proeftuin voor zware laadinfrastructuur waarin op 6 fysieke locaties kennis en ervaring wordt opgedaan en gedeeld, waarmee Nederlandse marktpartijen hun voordeel kunnen doen. Daarnaast wil het bijdragen aan een snellere ontwikkeling en uitrol van laadpleinen in Nederland. Het Living Lab Heavy Duty Laadpleinen is ontstaan uit een samenwerking tussen de topsectoren Energie en Logistiek, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en het ministerie van infrastructuur en Waterstaat. De aanmeldingsprocedure voor de samenwerking in het Living Lab Heavy Duty Laadpleinen is geopend. Dit is deel van een procedure, door Rijkswaterstaat gestart, voor het contracteren van 6 laadpleinen als onderdeel van het kennisprogramma.

Aanmelden

Op TenderNed vind je de achtergrondinformatie en de documenten waarmee je je kunt aanmelden. Je vindt er onder andere de noodzakelijke voorwaarden waaraan het laadplein moet voldoen en de zes selectiecriteria waarop Rijkswaterstaat initiatieven tegen elkaar afweegt.

Je hebt de mogelijkheid om op drie verschillende percelen in te schrijven: publieke laadpleinen, semipublieke laadpleinen en truckparkings. Per perceel worden maximaal vijf partijen geselecteerd met wie de dialoogfase wordt aangaan, waarmee het totaal op maximaal 15 partijen komt

Dialoogfase

In de dialoogfase wordt onderzocht hoe de beantwoording van de verschillende kennisvragen het beste kan worden ingevuld en welke randvoorwaarden daarbij voor jou noodzakelijk zijn. Op deze manier wordt er met elkaar voor gezorgd dat de definitieve uitvraag maximaal aansluit, en zowel de publieke en private belangen zijn geborgd. Over de precieze invulling van de dialoogfase word je op een later moment geïnformeerd.

Hoewel je op drie percelen kan inschrijven, zal Rijkswaterstaat je maximaal in twee percelen laten doorgaan naar de dialoogfase. Daarmee worden zoveel mogelijk marktpartijen in de gelegenheid gesteld om samen te werken in het Living Lab.

Informatiebijeenkomst 7 maart 2023

Op 7 maart 2023 wordt een bijeenkomst georganiseerd, waarin je in de gelegenheid wordt gesteld om vragen te stellen. Je bent daarvoor van harte uitgenodigd. De bijeenkomst zal plaatsvinden in het kantoor Westraven van Rijkswaterstaat in Utrecht. Je kunt je hiervoor aanmelden via het algemene e-mailadres: @email.

Daarnaast is er de mogelijkheid schriftelijk vragen te stellen. De antwoorden zullen samen met de verslaglegging van de informatiebijeenkomst uiterlijk op 15 maart 2023 via TenderNed worden gepubliceerd.