NWO Call for proposals Innovaties voor wind- en zonne-energie

Nieuwsbericht |
TKI Wind op Zee
|
NWO Call for proposals Innovation

Deze NWO Call for Proposals richt zich op innovaties voor wind- en zonne-energie. Voor windenergie richt het zich op:

Efficiëntie en kostenreductie

Deze call stimuleert onderzoek naar nieuwe materialen, innovatieve devices, processen en ontwerpen voor productie-installaties die een lager Levelised Cost of Energy (LCoE) realiseren, door een hogere energieopbrengst of lagere kosten van wind- en zonne-energie. Hierbij ligt het accent voor windenergie vooral op offshore toepassingen en voor zonne-energie op toepassingen in de gebouwde omgeving.

Circulariteit

Op het gebied van circulariteit richt deze call zich op het ontwikkelen van innovatieve (circulair ontworpen) materialen en technieken om windturbine- en zonnestroomsysteemcomponenten te hergebruiken. Hierbij kan ook worden gedacht aan levensduurverlenging, (gedeeltelijk) hergebruik, recycling, upcycling en remanufacturing van (componenten van) windturbines en/of zonnepanelen.

De twee hierboven genoemde thema’s vormen gezamenlijk de technische opgave. Het is de bedoeling dat voorstellen elementen bevatten die gebalanceerd terugkomen in beide thema’s. Verder is het essentieel dat de hierboven genoemde innovaties niet alleen technisch, maar ook maatschappelijk haalbaar zijn (de maatschappelijke opgave). Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen en waardeketens of waardecirkels, of door ervoor te zorgen dat nieuwe oplossingen worden ontwikkeld op een manier waarbij de beoogde eindgebruiker wil investeren in een duurzamere toekomst. Elk voorstel dient daarom een technische en een maatschappelijke opgave te adresseren. Zie hieronder voor meer informatie over de technische en maatschappelijke opgave.

Technische opgave

Efficiëntie en kostenreductie voor windenergie: Hierbij kan gedacht worden aan nieuwe innovatieve materialen en productieprocessen voor bijvoorbeeld turbinebladen voor wind op zee (lichter, sterker, duurzamer), erosiebestendige en self-healing materialen voor leading edge protection, vermoeiings- en/of corrosiebestendige materialen voor de constructie, smart materials voor systeemcomponenten en onderhoud, nieuwe windturbine componenten (e.g. generator, transmissie) of support constructies. Technieken en materialen die de noodzaak van vervanging minimaliseren en tevens bijdragen aan 1) lagere milieubelasting in de maak en de gebruiksfases en 2) (geïntegreerde) systemen voor inspectie en reparatie.

Efficiëntie en kostenverlaging voor zonne-energie: De ontwikkeling van geavanceerde zonnestroomsysteemcomponenten die tegen lagere kosten dan de huidige generaties zonnestroom kunnen produceren, bijvoorbeeld door aandacht te besteden aan flexibiliteit in vorm, maat, uiterlijk, materiaal, gewicht of lichtdoorlatendheid. Ook is het van belang dat bij de ontwikkeling van deze nieuwe oplossingen voldoende aandacht wordt besteed aan duurzaamheidsaspecten in de gehele waardeketen alsook na gebruik/decommissioning (sluiten van de waardeketen).

Circulariteit voor wind- en zonne-energie: innovatieve technieken ontwikkelen om teruggewonnen materialen te recyclen/upcyclen voor dezelfde of alternatieve toepassingen. Life-cycle assessments maken een integraal onderdeel uit van het voorstel. Het heeft de voorkeur dat de nieuwe materialen en systemen in de ontwerpfase al circulair ontworpen worden, dat wil zeggen dat de materialen en systemen ontworpen worden om aan het eind van hun levensduur afgebroken te kunnen worden tot elementaire grondstoffen waar andere bruikbare materialen met hoge toegevoegde waarde van kunnen worden gemaakt.

Maatschappelijke opgave

Circulair ontwerpen met gebruik van nieuwe materialen, systemen en fabricage- en recyclingstechnieken biedt mogelijkheden voor nieuwe businessmodellen en voor een vergroting van het maatschappelijk draagvlak. Als onderdeel van de maatschappelijke opgave kunnen de kansen voor nieuwe businessmodellen en de optimale organisatie en opzet van circulaire waardeketens worden verkend. Dit geldt voor nieuwe materialen en nieuwe materiaalcombinaties die worden ontwikkeld. De maatschappelijke opgave kan zich ook richten op zowel de publieke percepties en acceptatie van de nieuwe materialen, technieken, en processen, als de gedragsverandering die nodig is om de efficiëntie te waarborgen (bijvoorbeeld adoptie en efficiënt gebruik van de nieuwe materialen en technieken bij toepassing in de gebouwde omgeving).

Budget

Voor deze call for proposals is een totaal budget van € 5 miljoen beschikbaar. Het maximum voor beide programmalijnen is € 2,5 miljoen. In deze ronde kan financiering worden aangevraagd voor onderzoeksvoorstellen van minimaal € 750.000 euro en maximaal € 1,5 miljoen. NWO financiert maximaal 85 procent van de totale projectkosten; de resterende financiering moet worden gedekt door verplichte cofinanciering. Minstens de helft van de cofinanciering moet uit particuliere bronnen komen.
 
Deadlines
 
De deadline voor het indienen van vooraanmeldingen is 28 januari 2021, om 14:00 CEST.

De deadline voor het indienen van aanvragen is 1 juni 2021, om 14:00 CEST.

Meer informatie is te vinden in de publicatie in de Staatscourant