Investeren in mensen nodig voor succesvolle energietransitie

Nieuwsbericht |
Digitalisering
Human Capital Agenda
TKI Wind op Zee
TKI Urban Energy
TKI Nieuw Gas
|
Installateurs

Overstappen van fossiele vormen van energie naar nieuwe vormen zoals wind, zon, of geothermie, vereist enorme investeringen. Niet alleen in technologie, maar vooral ook in mensen. Om de klimaatdoelen te halen, moet snel worden geïnvesteerd in scholing, aantrekken van mensen, en begeleiding van werk naar werk voor wie zijn functie ziet verdwijnen.

Dat staat in het advies dat de SER op 19 april 2018 publiceerde. Het rapport bevat concrete aanbevelingen om de werkgelegenheidskansen te verzilveren en knelpunten op de arbeidsmarkt tijdig aan te pakken. Dit advies is een belangrijke bouwsteen voor het nog te sluiten Klimaatakkoord.

Technisch- en ICT-geschoolden

Voor een tijdige en succesvolle omslag naar een duurzaam energiesysteem zijn veel mensen nodig, terwijl op dit moment de tekorten snel oplopen. Het gaat vooral om technisch- en ICT-geschoolden op mbo- en hbo-niveau om bijvoorbeeld nieuwe energie-installaties te bouwen en onderhouden, huizen aan te passen of te isoleren.

Regionale initiatieven

Werknemers- en werkgeversorganisaties moeten samen, op landelijk en sectoraal niveau, oplossingen zoeken voor de tekorten. Op regionaal niveau zijn al allerlei initiatieven gestart om mensen om- en bij te scholen, en meer mensen te betrekken. Bedrijven, overheden en hogescholen leiden nu bijvoorbeeld in het project CAREER van TKI Wind op Zee jongeren op voor werk in de windenergiesector.

Kansen

Dit biedt ook kansen voor jongeren, zij-instromers, statushouders en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt wordt hiermee inclusiever. De SER beveelt aan om deze initiatieven uit te breiden en meer diversiteit onder werknemers na te streven.

Meer informatie