Innovatiebeleid Kabinet richt zich op maatschappelijke uitdagingen

Nieuwsbericht |
innovatiebeleid kabinet missiegedreven innoveren

Nederland staat een aantal maatschappelijke uitdagingen te wachten, zoals voldoende duurzaam geproduceerd voedsel en betaalbare en toegankelijke gezondheidzorg. De ministerraad heeft daarom ingestemd met het Missiegedreven Innovatiebeleid, dat aansluit op de Topsectorenaanpak.

Het plan is om technologieën als fotonica, kunstmatige intelligentie, nano-, quantum- en biotechnologie in te zetten en innovatieve mkb’ers en startups bij deze aanpak te betrekken. De nieuwe technologieën maken het bijvoorbeeld mogelijk om betere diagnoses in de gezondheidszorg te stellen en voor superbatterijen om duurzame energie op te slaan.  
 
De vier maatschappelijke thema’s zijn Landbouw, water & voedsel; gezondheid & zorg; energietransitie & duurzaamheid en veiligheid. Deze thema’s en de uitdagingen daarbinnen vormen de basis voor de missies.

Wat is er nodig?

Een verhoging van de rijksbijdrage aan Deltares, Wageningen Research, MARIN, NLR en TNO/ECN in 2019 met 56 miljoen euro en vanaf 2020 met jaarlijks 75 miljoen euro. Van dit bedrag gaat jaarlijks maximaal 7,5 miljoen euro naar samenwerking met het MKB. Daarnaast is er structureel 25 miljoen euro beschikbaar om mkb’ers en startups te stimuleren. De PPS-toeslag, bedoeld voor samenwerking tussen publlieke en private partijen, bedraagt structureel 50 miljoen euro per jaar.

Welke acties?

Het innovatiebudget is onder andere bedoeld om de onderzoekscapaciteit van de vijf toegepaste-onderzoeksinstellingen (TO2-instituten) te vergroten. Het gaat bijvoorbeeld om de PPS-toeslag en de MKB-innovatiestimuleringsregeling (MIT). Er komt een regeling om het delen van kennis en onderzoek te stimuleren bij kennisinstellingen (de Thematische Technology Transfer Regeling).

Samenwerken aan innovatie

Op basis van de missies worden vervolgens kennis- en innovatieagenda’s opgesteld. Daarin is aandacht voor dwarsdoorsnijdende vraagstukken als voldoende geschikt personeel en de exportkansen van Nederlandse bedrijven. Binnen deze innovatieagenda’s komt daarnaast sterker de nadruk te liggen op valorisatie: het benutten van de opgedane kennis en innovaties. Ook is er aandacht voor knelpunten in wet- en regelgeving, de rol van de overheid als launching customer en de aansluiting op Europese initiatieven en financiering.

Meer weten?