Industrie zet fors in op energie-innovatie

Nieuwsbericht |
TKI Energie en Industrie
Topsector Algemeen
|
industrie

De industrie staat voor een grote opgave om met innovaties CO2-uitstoot te verminderen. De sector zet daar ook flink op in. Dat blijkt uit onderzoek van de RVO. Meer dan de helft van de subsidie rond energie-innovatie ging in 2020 richting innovatie in de industrie. Deze regelingen voor het innovatie- en klimaatbeleid hadden in totaal een budget van bijna € 225 miljoen.

Private partijen investeerden ongeveer hetzelfde bedrag in de energie-innovatieprojecten. Met de nieuwe rapportage heeft Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). onderzocht in hoeverre de eigen energie-innovatieregelingen bijdragen aan het innovatie- en klimaatbeleid van Nederland. De rapportage zoomt in op projecten die in 2020 zijn gefinancierd. Het gaat om regelingen die in 2020 en soms ook in 2019 een openstelling hebben gehad.

€ 177 miljoen voor industrie

Uitgangspunt van de regelingen is dat ze bijdragen aan de verschillende thema’s van het Klimaatakkoord. In de periode 2019-2020 ging ruim € 177 miljoen van in totaal bijna € 400 miljoen naar het Klimaatakkoord industrie. In 2020 was dit ruim € 125 miljoen ten opzichte van een totaalbedrag van bijna € 225 miljoen. Overige bedragen gingen onder andere naar energie-innovaties in elektriciteit (€ 15 miljoen), het energiesysteem (€ 50 miljoen) en de gebouwde omgeving (€ 34 miljoen).

Ondersteuning per innovatiefase

De ontwikkeling van nieuwe producten, diensten en concepten gebeurt in verschillende innovatiefasen. Van vroeg onderzoek in laboratoria tot grote demonstratieprojecten in de praktijk. De regelingen voor energie-innovatie verschillen onderling in de fase die ze ondersteunen. Het accent ligt vooral op onderzoek en ontwikkeling, bijvoorbeeld met de regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI). Ook demonstraties van innovaties worden ondersteund, zoals met de Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+).

Grootste deel naar mkb

Bij pilot- en demonstratieprojecten zijn vooral bedrijven betrokken. Bij onderzoek en ontwikkeling is het aandeel van kennisinstellingen en bedrijven ongeveer gelijk. Het grootste deel van de subsidies ging in 2019 en 2020 naar het mkb. In de gesubsidieerde projecten zitten ongeveer evenveel publieke als private investeringen. Maar die verhouding verschilt sterk per regeling. Bij de MOOI-regeling gaat het om meer publiek geld, bij de DEI+ om meer private investeringen.

Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid

Sinds 2019 wordt via het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid innovatiegericht ingezet op maatschappelijke opgaven, zoals rond de energietransitie. Het is een brede maatschappelijke uitdaging om bijvoorbeeld de uitstoot van broeikasgas drastisch te verminderen en een circulaire economie te realiseren. Daar zijn integrale, innovatieve oplossingen voor nodig en samenwerkingsverbanden van verschillende partijen. De regelingen voor energie-innovatie stimuleren dit. RVO voert deze regelingen uit in opdracht van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Infrastructuur en Waterstaat.

Monitoringrapportage RVO Energie-Innovatie regelingen 2020 (pdf)