Industrie stelt prioriteiten voor innovatie

Nieuwsbericht |
TKI Energie en Industrie
|
Fabriek in schemer landschap

In recent onderzoek hebben belangrijke industriële stakeholders aangegeven welke innovaties nodig en realistisch zijn. Het gaat om innovaties waarbij verwacht wordt dat realisatie op de korte termijn mogelijk is. Het onderzoek is in opdracht van de “werkgroep 75%” van de Industrietafel van het Klimaatakkoord  uitgevoerd.

De groep van respondenten bestaat uit grote industriële bedrijven, brancheorganisaties en industrieclusters en vormt daarmee een dwarsdoorsnede van de industrie. TKI Energie & Industrie heeft de partijen geïnterviewd en onderzoeks- en adviesbureau Ecorys heeft de resultaten geanalyseerd en verwerkt. De resultaten geven een belangrijke indicatie welke innovatiebehoeften er binnen de industriesector bestaan om de doelen van het klimaatakkoord te halen.

De resultaten zijn gebruikt om de prioriteiten te bepalen voor de nieuwe meerjarige missie-gedreven innovatieprogramma’s (MMIPs) voor een klimaat neutrale en circulaire industrie. Deze programma’s zullen in 2020 van start gaan. Uit het onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat de innovatiebehoeften gelijk zijn verspreid over de verschillende MMIPS: 34% van de innovatiebehoeften valt binnen MMIP 6, 32% binnen MMIP 7 en 34% binnen MMIP 8.

In het onderzoek zijn de innovaties ingedeeld in verschillende categorieën, die hier Marsroutes worden genoemd. Het grootste deel van de genoemde innovaties die prioriteit hebben valt in de marsroutes: Verlaging van de energievraag,  Elektrificatie en Hergebruik product en afvalstromen. In de meeste marsroutes komen innovatiebehoeften terug die een verwachte realisatie op zowel de korte-, middellange- als lange termijn hebben. Opvallend is dat de korte en middellange termijn innovatiebehoeften wel vaker genoemd zijn door bedrijven dan de lange termijn.

De door industrieën verwachte realisatietermijn kan gebruikt worden om in te schatten wanneer innovaties effect zullen hebben. Daarnaast biedt het onderzoek aanknopingspunten voor nieuwe samenwerkingsverbanden tussen Nederlandse bedrijven.

Meer weten? Klik hier voor de resultaten van het onderzoek en hier voor de achtergrondrapportage.