Human capital agenda op koers

Nieuwsbericht |
Human Capital Agenda
|
Energietransitie en Opleidingen

Er zijn meer goed opgeleide werknemers nodig om de energietransitie mogelijk te maken. Dat staat in het evaluatierapport ‘Terugkijken en vooruitkijken op de HCA Topsector Energie’. Het rapport van de KWINK groep en Panteia verscheen dinsdag 12 juni. 

De Human Capital Agenda van de Topsector Energie droeg de afgelopen jaren stevig bij aan meer goed opgeleide mensen om de energietransitie mogelijk te maken. Waarschijnlijk is dat niet voldoende.

De onderzoekers spraken onder meer met vertegenwoordigers van bedrijven, ministeries, onderwijsinstellingen en de HCA-organisatie. Om vooral de kwaliteit van het arbeidsaanbod te verbeteren werkte de HCA aan vernieuwing van het huidige opleidingsaanbod in het beroepsonderwijs.

Dat wil de HCA doen door ‘een leven lang ontwikkelen’ centraal te stellen voor studenten en zij-instromers en het huidige personeel te laten bijscholen.

Inzet wo en hbo

Uit de evaluatie blijkt dat de HCA op deelterreinen succes boekte. Zo is de HCA sterk in het agenderen, bijeenbrengen, enthousiasmeren en laten samenwerken van bedrijfsleven en onderwijs, vooral met het wo en hbo.

Landelijk werken hogescholen nu met de topsector in verschillende netwerken samen, zoals in CAREER, Kennisnetwerk BBE, lectorenplatforms, ‘Teacher’s learning in energy’. Ze werken daarbij samen aan energiethema’s als wind op zee, biobased economy, systeemintegratie, nieuw gas en ‘urban energy’. Het doel hiervan is het onderzoek en het onderwijs verder te brengen.

Meer samenwerking Energietransitie

De onderzoekers geven aan dat de huidige inzet van de HCA de tekorten niet oplost. Dit gezien de krapte op de arbeidsmarkt en de stevigere aanpak van de energietransitie. Daarom bevelen ze aan om de huidige samenwerking met andere partijen te verstevigen, zoals Techniekpact. Die samenwerking is ook nodig om te voorkomen dat verschillende technische sectoren in dezelfde arbeidsvijver vissen. Ook is hiervoor samenwerking met de Taakgroep Arbeidsmarkt en Scholing vereist. Deze Taakgroep is opgericht om de onderhandelingen voor het Klimaatakkoord te ondersteunen.

Programma De Uitdaging

De komende jaren kan de HCA zich volgens de onderzoekers verder richten op het verbinden van mbo-instellingen en het bedrijfsleven, zoals via het programma De Uitdaging en de regioaanpak met provincies en (centrum)gemeenten. Daarnaast moet de HCA werknemers stimuleren om naast hun baan in het bedrijfsleven op scholen les te geven.

Visie learning communities

De aanbevelingen uit de evaluatie sluiten goed aan op de visie over learning communities van de Topsectoren uit 2017. Daarin stellen de Topsectoren dat publiek-private samenwerking zogenoemde ‘learning communities’ moeten worden, waarin leren, werken en innoveren samengaan en werknemers hun kennis up-to-date houden.

Meer weten?

Het Topteam Energie wilde weten hoe het staat met de HCA-aanpak om het aanbod van goed geschoolde werknemers in de energiesector te vergroten. Daarvoor gaf HCA de KWINK groep opdracht een evaluatie uit te voeren en daarbij zowel terug als vooruit te kijken.