Groengasketens (vergisting en vergassing) reduceren meer CO2 dan tot nu toe gerapporteerd

Nieuwsbericht |
TKI Nieuw Gas
|
groen gas

Bestaande en veelgebruikte overzichten van CO2-kentallen, zoals www.CO2-emissiefactoren.nl, hanteren verouderde ketenwaardes voor CO2-emissies. Co-vergisting levert in die bron bijvoorbeeld een reductie van ‘slechts’ 33% t.o.v. de waarde voor aardgas in dezelfde lijst. De hedendaagse praktijk voor groengas is fundamenteel anders, zowel wat betreft vergistingsprocessen als wat betreft nieuwe processen zoals vergassing. Deze studie geeft weer een compleet en actueel beeld.

De emissiereductie van vergistingsketens varieert van 50%-80%, afhankelijk van feedstock en toepassing. Wanneer conform de Europese RED-rekenmethodiek ook het effect van vermeden emissies uit mestopslag wordt meegerekend ligt het CO2eq-emissiereductie effect bij mestvergisting 183%punt hoger. Wanneer gebruik wordt gemaakt van CO2-vastlegging (CCS/CCU) stijgt dit tot 90-136%. Ingeval daarnaast ook rekening wordt gehouden met de broeikasgasemissiereductie van bijproducten stijgt de range naar 149-223%.

De emissiereductie van vergassingsketens varieert van 75-97%, waarbij de hoogst genoemde waarde geldt voor superkritische watervergassing. Als ook bij de vergassingsketens gebruik wordt gemaakt van CO2-vastlegging (CCS/CCU) stijgt dit tot 121-160%.

Klik hier voor meer informatie.