Groei zonnestroom vraagt om maatschappelijk perspectief op kosten

Nieuwsbericht |
TKI Urban Energy
|
Kosten zonnestroom

De afgelopen jaren is zonnestroom snel goedkoper geworden. Gemeenten en provincies zien steeds meer vergunningsaanvragen binnenkomen voor grote zonnestroomprojecten in zowel de gebouwde omgeving als in het landschap. Deze ontwikkeling stelt nieuwe eisen aan zonnestroomsystemen zoals bijvoorbeeld het integreren van grotere hoeveelheden groene stroom in het elektriciteitsnet en het niet schaden van de plaatselijke ecologie. Wat is de invloed van deze extra aspecten op de ontwikkeling van de kosten van zonnestroom, en welke andere gevolgen hebben deze aspecten voor de maatschappij? Onderzoeksbureau CE Delft heeft in opdracht van TKI Urban Energy en RVO.nl een methode ontwikkeld om al deze aanvullende aspecten te wegen. De methodiek toont nieuwe perspectieven op grootschalige toepassing van zonnestroom in Nederland, en het kader waarbinnen afwegingen gemaakt kunnen worden.

Bij de aanschaf van een zonnestroomsysteem wordt vooralsnog vooral gekeken naar de private kosten en baten ervan. Wat is de benodigde investering en wat levert deze investering op. Maatschappelijke implicaties vallen vaak buiten de businesscase van zonnestroom. Met de exponentiële groei van zonne-energie spelen deze andere aspecten echter steeds vaker een rol. Denk bijvoorbeeld aan de effecten van een zonnepark op de ecologie of de landschapsbeleving, strenger wordende veiligheidseisen of voorwaarden die worden gesteld aan inpassing in het elektriciteitsnet.

Om het effect van dergelijke aspecten op de kosten en baten van een zonnestroomsysteem eenduidig te kunnen bepalen, heeft onderzoeksbureau CE Delft een nieuwe methode ontwikkeld waarmee een meer integrale afweging gemaakt kan worden. Deze aanpak maakt het bijvoorbeeld mogelijk om de financiële- en de maatschappelijke- business case van verschillende toepassingsvormen van zonnestroom met elkaar te vergelijken. Met de ontwikkelde methode kan bijvoorbeeld een systeem op een dak worden vergeleken met een systeem op land, of een intensief zonnepark met weinig ruimte voor groen met een extensief zonnepark met meer ruimte voor natuur. In de ontwikkelde methodiek worden alle kosten uitgedrukt in een maatschappelijke kostprijs van een geproduceerde kilowattuur, die vervolgens kan worden vergeleken met de private kostprijs. Uit de analyse blijkt bijvoorbeeld dat de aanvullende private kosten voor een ecologisch zonnepark zich vanuit maatschappelijk oogpunt kunnen terugverdienen door ook de baten zoals een mooiere landschapsbeleving en meer natuurwaarde mee te wegen. Dit biedt geheel nieuwe perspectieven op de businesscase van zonnestroomsystemen.

TKI Urban Energy gebruikt de resultaten van de studie om nog beter focus aan te brengen in haar innovatieprogramma. Slimme innovaties kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat aanvullende eisen niet tot kostenverhoging leiden? Daarnaast is de ontwikkelde methode bedoeld voor marktpartijen en beleidsmakers om specifieke casussen door te kunnen rekenen. Uiteindelijk zal van de methode ook een online tool worden ontwikkeld, maar tot die tijd kunt u contact opnemen met de TKI Urban Energy om uw casus door te laten rekenen. Het volledige rapport vind u hier