Extra opening MOOI-regeling voor systeemoplossingen hernieuwbare elektriciteit

Nieuwsbericht |
TKI Energie en Industrie
TKI Wind op Zee
TKI Urban Energy
Systeemintegratie
|
mooi illustratie

Binnenkort opent naar verwachting een extra ronde van de regeling MOOI. Gericht op systeemoplossingen om het energiesysteem klaar te maken voor grote hoeveelheden hernieuwbare elektriciteit. Partijen werken hiervoor sectoroverstijgend samen.

De de regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) stimuleert innovatieve oplossingen om de CO2-uitstoot in Nederland te verlagen. De nadruk ligt op samenwerking met een heldere samenhang tussen activiteiten, gericht op concrete resultaten. Op die manier krijgen innovaties een grotere kans op succes. De nieuwe openstelling is in het bijzonder voor systeemoplossingen die grootschalige opwekking van hernieuwbare elektriciteit goed inpassen. Hoe vergroten we de inpasbaarheid van grote hoeveelheden hernieuwbare elektriciteit en de flexibiliteit van het energiesysteem?

Crossover grootschalige opwek en verbruik

De MOOI-regeling wordt tweejaarlijks opengesteld. De volgende algemene openstelling (met alle thema’s) vindt plaats in 2022. De extra ronde van dit jaar gaat over sectoroverstijgende systeemoplossingen. Partijen vormen hiervoor een breed samenwerkingsverband. Daarbinnen ontwikkelen zij innovaties voor verschillende schakels van opwek, transport en distributie, opslag en conversie, en verbruik. Hun oplossing betreft de opwek van hernieuwbare elektriciteit plus ten minste 1 van de andere 3 schakels. De samenwerkingsverbanden zijn slagvaardig. Ze vertegenwoordigen verschillende rollen in de keten, waaronder bij voorkeur de rol van eindgebruiker.

Innovaties uiterlijk in 2030 toepassen

De ingediende projecten hebben een looptijd van maximaal 4 jaar. De innovaties moeten uiterlijk in 2030 worden toegepast. Dit hoeft nog niet op grote schaal maar kan in een demonstratiefase. Belangrijk is dat de innovatie er komt tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. Denk aan beperkte systeemkosten en beperkte gevolgen voor medegebruikers en ecologie. Ook moet er voor de innovatie draagvlak zijn in de maatschappij.

Budget en planning

Voor de MOOI-regeling stelt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat naar verwachting ongeveer € 13 miljoen subsidie beschikbaar. Geïnteresseerde partijen vormen een samenwerkingsverband en dienen uiterlijk 4 mei een vooraanmelding in. Deze vooraanmelding is verplicht. In juni volgt een advies over de vooraanmeldingen. Daarna hebben de samenwerkende partijen tot 7 september dit jaar om hun definitieve aanvraag in te dienen. Een beoordelingscommissie beoordeelt alle complete aanvragen. Projecten die voldoen aan alle criteria en daarop het hoogste scoren, komen in aanmerking voor subsidie.

Advies en informatie

Heeft u mogelijk een geschikte innovatie, maar mist u een samenwerkingsverband? Sluit u zich graag aan bij een bestaand verband of kan uw samenwerkingsverband extra partners gebruiken? De Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) adviseren u hierover. RVO ondersteunt u met advies en informatie over de MOOI-regeling.

Meer weten?

Meer informatie vindt u op www.rvo.nl/mooi-sigohe.