Energy Outlook Conferentie: "Vergroening en economisch herstel hand in hand"

Nieuwsbericht |
Energie Outlook Conference

Wat is de invloed van de coronacrisis op de energietransitie, arbeidsmarkt en het beroepsonderwijs? En kunnen we juist door verduurzamen weer uit de crisis komen? De Topsector Energie organiseerde op 3 juni 2020 samen met andere topsectoren, de Sociaal-Economische Raad, werkgeversvereniging WENB en Platform Talent voor Technologie de webinar “Energy Outlook Conferentie”. Vier experts op het gebied van klimaat, arbeidsmarkt en leven lang ontwikkelen schoven deels online aan om van gedachten te wisselen.

Door de coronacrisis verandert het tijdpad van het Klimaatakkoord niet. Dat stelt Ernst-Paul Nas, plaatsvervangend directeur-generaal Klimaat en Energie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. “Het kabinet heeft maatregelen genomen om de impact op de energietransitie te verzachten. Bijvoorbeeld door inschrijf- en realisatietermijnen van subsidieregelingen te verruimen. Vervolgens is het de vraag hoe we groene herstelmaatregelen nemen. We moeten blijven focussen op 49% CO2-reductie en dit vraagt om een consistente beleidskoers. Zo wordt de SDE++ in het najaar opengesteld. Vergroening en economisch herstel kunnen hand in hand gaan.”

Verduurzaming vervroegen

Mariëtte Hamer, voorzitter Sociaal-Economische Raad (SER) ziet graag dat duurzame projecten naar voren worden gehaald. “Want dat gaat nieuwe werkgelegenheid opleveren. Overigens alleen als er een groot scholingsprogramma achter hangt.” Hamer gaat bij de SER op een rij zetten wat de sectoren zijn die het moeilijk hebben en welke kansrijk zijn. “Vervolgens kunnen we via omscholingsprogramma’s en van-werk-naar-werktrajecten mensen naar een andere plek krijgen. Als we doorpakken, kunnen we een kans maken van het Klimaatakkoord.”

Werkenden digitaal monitoren

Door de coronacrisis is misschien wel een blijvende trend ontstaan om massaal thuis te werken. Djurre Das, onderzoeker bij het Rathenau Instituut, ging in op een mogelijke keerzijde hiervan: de inzet van digitale instrumenten om werkenden op geschiktheid en productiviteit te monitoren. “We gingen na wat die inzet betekent voor arbeidsrelaties en kwaliteit van het werk.

Onze conclusie is dat die instrumenten nadelige gevolgen en risico’s kunnen hebben.” Das wijst op risico’s rond privacy, autonomie, discriminatie, de relaties op de werkvloer en technologie die meer belooft dan die kan. “Bovendien is kwaliteit niet altijd te meten.” Hij pleit voor een dialoog binnen organisaties en tussen de sociale partners. “De vraag is niet of het mag maar of we deze monitoring wel willen.”

Hbo als kennisversneller

Anka Mulder, bestuursvoorzitter van hogeschool Saxion, benadrukte tot slot de centrale rol die het hoger onderwijs kan spelen in de energietransitie. “We zijn een kennisversneller. Onder meer vanwege ons praktijkgerichte onderzoek. Hoe komen we van het aardgas af, hoe zorgen we voor energietransitie in wijken? Met ons onderzoek kunnen we een bijdrage leveren.

Voor ons is de inhoud belangrijker dan de vorm [verwijzing naar digitalisering onderwijs].” Mulder onderstreept ook de nauwe relatie met het bedrijfsleven. Ze is het met Hamer eens om de energietransitie naar voren te halen. “Het hbo kan daarin een grote rol spelen. Voor de coronacrisis was er al een grote omscholingsvraag vanwege de transitie. Die behoefte zal alleen maar groeien.”

Terugkijken?

Bekijk de Energy Outlook Conferentie