De opschaling van Smart Energy innovaties

Nieuwsbericht |
TKI Urban Energy
|
De opschaling van Smart Energy innovaties

Techniek is er klaar voor, maar er zijn nog knelpunten in wet- en regelgeving

Door de sterke groei in vraag naar en aanbod van elektriciteit begint het letterlijk te knellen op het elektriciteitsnet. Afgelopen week kondigde Alliander aan dat het elektriciteitsnet in Amsterdam in twee gebieden zijn maximale capaciteit bereikt voor het leveren van elektriciteit. De verwachting is dat op korte termijn op meer plekken schaarste op het elektriciteitsnet ontstaat.

Er bestaan grote verwachtingen van slimme energiediensten voor het (tijdelijk) voorkomen van netverzwaring, bijvoorbeeld met vraagsturing of opslag van energie. De opschaling van deze slimme diensten in de gebouwde omgeving blijft echter nog steken. Royal HaskoningDHV heeft in opdracht van de TKI Urban Energy en RVO.nl samen met de markt een verkenning uitgevoerd naar knelpunten in marktordening en wet- en regelgeving in het smart energy innovatie-ecosysteem. Daar komen concrete oplossingen en acties uit voort. 

Knelpunten in marktmechanismen en wet- en regelgeving
In de industrie worden slimme energiediensten al veel toegepast, maar in de gebouwde omgeving blijft deze toepassing achter. Technisch is al veel mogelijk voor het organiseren van deze slimme energiediensten, maar in de praktijk blijkt dat de grote verwachtingen rondom deze diensten nog niet zijn waargemaakt. Het rondkrijgen van een goed verdienmodel blijkt in veel gevallen nog een brug te ver. Commerciële partijen geven aan hierbij vaak tegen knelpunten in wetten en regelgeving en in de ordening van de (energie)markt aan te lopen.

Uit de verkenning van Royal HaskoningDHV kwamen 24 uiteenlopende belemmeringen naar voren, onder te verdelen in vijf hoofdknelpunten: 

  1. Onvolledige en onjuiste data vanuit slimme meters
  2. Onduidelijke kaders en onvoldoende prikkels bij netcongestie en netoptimalisatie
  3. Ontbreken financiële prikkels voor optimaal gebruik netten (transporttarieven)
  4. Saldering en vaste energiebelasting beperken verdienmodel smart energy
  5. De regeling ‘Meerdere leveranciers op één aansluiting’ werkt nog niet naar behoren 

De samenwerking met ruim 40 experts uit de sector bleek erg nuttig om een integraal beeld te krijgen van waar de knelpunten worden geadresseerd, door wie, en hoe snel dat gaat. In dialoog met deze experts zijn meerdere oplossingsrichtingen per knelpunt in kaart gebracht.

Actieagenda om knelpunten op te pakken
De energiesector werkte de afgelopen tien jaar aan de ontwikkeling van slimme energiediensten gericht op de inzet van energieflexibiliteit in de gebouwde omgeving en (lokale) energiehandel. Veel van de genoemde knelpunten zijn ook al eerder door de sector geadresseerd. Voor een deel van deze knelpunten zijn al officiële of informele trajecten in gang gezet die het probleem aanpakken. De nieuwe Energiewet, die nu in de maak is, zal bijvoorbeeld een deel van deze knelpunten wegnemen. Maar dit zijn veelal meerjarige trajecten, ook doordat het nodig is om deze wetgeving door te vertalen naar Algemene Maatregelen van Bestuur en netcodes. 

Maar niet alle knelpunten worden (voldoende) opgepakt. Bovendien raakt de aandacht voor deze knelpunten snel ondergesneeuwd door nieuwe uitdagingen, zoals de aansluitproblematiek van zonneweides. Daarom heeft Royal HaskoningDHV een actieagenda opgesteld met daarin de geïdentificeerde oplossingsrichtingen. De lijst noopt tot actie! TKI Urban Energy en RVO.nl zullen samen met netbeheerders, marktpartijen, wetgever en brancheverenigingen werken aan de uitvoer van deze actieagenda. Wilt u hieraan bijdragen? Neem dan contact op met TKI Urban Energy of RVO.nl.

Het Rapport Knelpunten Smart Energy is hier te downloaden.
De Actieagenda Knelpunten Smart Energy is hier te downloaden. 

Contact opnemen met TKI Urban Energy kan via Maarten de Vries, programmamanager smart energy, via @email. Contact opnemen met RVO.nl kan via Stan van den Broek, adviseur flexibiliteit en systeemintegratie, via @email.