Consortia innovatieprojecten gebouwde omgeving zoeken deelnemers

Nieuwsbericht |
TKI Urban Energy
Topsector Algemeen
|
zonnepanelen

In februari 2020 opent een nieuwe innovatiesubsidieregeling, MOOI (Missiegedreven Onderzoek Ontwikkeling en Innovatie), waar nieuwe integrale projectconsortia een voorstel op kunnen indienen. TKI Urban Energy organiseert een aantal bijeenkomsten rond diverse thema’s, om de consortiumvorming hiervoor te ondersteunen. Tijdens deze events kunnen partijen zich oriënteren op kansrijke samenwerkingsverbanden, en kennismaken met mogelijke partners die zich bezighouden met onderzoek en/of ontwikkeling van innovatieve technieken, producten en diensten voor de gebouwde omgeving:

Elektriciteitsinfrastructuur in de gebouwde omgeving

Op woensdagmiddag 12 februari organiseren TKI Urban Energy en Stichting Dutch Power samen een matchmakingbijeenkomst voor organisaties die innovatieve oplossingen ontwikkelingen voor de elektrificatie van het energiesysteem van de gebouwde omgeving. Houdt u zich bijvoorbeeld bezig met slimme vermogenselektronica, monitoring en aansturing van de elektrische infrastructuur, Power Quality, toepassing van gelijkspanning in elektriciteitsnetten, of efficiënte aanleg- en onderhoudsmethoden voor de elektriciteitsinfrastructuur? Meld u dan aan voor deze bijeenkomst in Utrecht. Meer informatie

Zon op water en op infra

De Nationale Consortia Zon op Water en Zon op Infra zoeken partijen die innovatieprojecten onderzoeken en uitvoeren rond de integratie van zonnestroom in watergebieden en in de infrastructuur (op en langs wegen, spoor, etc.). Zij komen op dinsdagmiddag 18 februari samen in De Zilveren Vosch te Utrecht. Hier is uitgebreid gelegenheid om kennis te maken met nieuwe innovatie-initiatieven en te netwerken, met het doel integrale projectconsortia te vormen die in de nieuwe MOOI-regeling een voorstel kunnen indienen. Ook wordt hier kennis uitgewisseld, onder meer over het onderzoek dat Deltares in opdracht van TKI Urban Energy uitvoert naar een meetprotocol gericht op de interactie tussen zonneparken op water en natuur/biodiversiteit. Meer informatie

Zon geïntegreerd op en in gebouwen

In het consortium Zon op Gebouw zoeken bedrijven, kennisinstellingen, belangenorganisaties en (regionale en lokale) overheden de samenwerking rond het integreren van zonnestroom in de gebouwde omgeving. Op donderdagmiddag 20 februari komen deze partijen samen in De Zilveren Vosch te Utrecht, om kennis uit te wisselen over gebouw-geïntegreerde zonne-energie. Partijen uit de bouwsector vertellen over het industrialiseren en digitaliseren van gebouwrenovaties, en partijen die zich bezighouden met building integrated photovoltaics (BIPV) vertellen over hun collectieve marketingactiviteiten. Ook dit consortium zoekt deelnemers, dus er wordt uitgebreid gelegenheid geboden om te netwerken. Meer informatie

Slimme energiediensten voor gebouwen, wijken en bedrijfsterreinen

Op dinsdagmiddag 3 maart organiseert TKI Urban Energy een matchmakingbijeenkomst voor koplopers in de energiesector, die willen werken aan innovatieve oplossingen voor een betrouwbaar, betaalbaar en flexibel elektriciteitssysteem in de gebouwde omgeving. Ontwikkelt u innovatieve oplossingen gericht op energieflexibiliteit? Heeft u ideeën op het vlak van peer-to-peer energiehandel of energy communities? Ontwikkelt u nieuwe technieken voor demand-side management, opslag of conversie van elektriciteit? Of heeft ideeën om de grootschalige uitrol van laadinfrastructuur in de gebouwde omgeving te versnellen? Dan wilt u bij deze bijeenkomst aanwezig zijn! Meer informatie

Inpassing van zon en wind in het energiesysteem

Het aansluiten van hernieuwbare elektriciteitsprojecten kan tot problemen leiden op het elektriciteitsnet. Hier ligt een grote kans voor consortia die innovatieve oplossingen ontwikkelen op het gebied van opslag, conversie en flexibiliteit. In dat kader vindt een matchmakingbijeenkomst plaats op woensdagmiddag 4 maart. Ontwikkelt u innovatieve oplossingen gericht op de inpassing van hernieuwbare elektriciteit in het energiesysteem? Of bent u betrokken bij de ontwikkeling van zon- en windparken en stelt netinpassing u voor een uitdaging? Of speelt u een rol in het ontwikkelen en beheer van het elektriciteitsnet van Nederland? En bent u geïnteresseerd om u aan te sluiten in een kansrijk consortium voor een indiening in de MOOI-regeling? Meld u dan aan voor 4 maart a.s. in Utrecht. Meer informatie

Ontwikkeling van aardgasvrije renovatiearrangementen

Bent u een onderzoeker of innovatieve ondernemer die meewerkt aan de grootschalige renovatie van de gebouwde omgeving? Ontwikkelt u bijvoorbeeld vernieuwende renovatieconcepten of arrangementen voor het aardgasvrij maken van woningen en utiliteitsgebouwen? Of doet u hier onderzoek naar? Op donderdag 5 maart organiseert TKI Urban Energy een netwerkbijeenkomst in het kader van dit onderwerp. Partijen die geïnteresseerd zijn om samen succesvolle consortia te vormen voor het indienen van een aanvraag, krijgen inspirerende presentaties voorgeschoteld, RVO licht de voor u interessante subsidieregelingen en financieringsmogelijkheden toe, en uiteraard is er uitgebreid de gelegenheid om kennis te maken met potentiële samenwerkingspartners. Meer informatie