Concrete afspraken tijdens rondetafel Waterstof en Groene Chemie

Nieuwsbericht |
TKI Energie en Industrie
TKI Nieuw Gas
Human Capital Agenda
Internationale export en kennisagenda
Systeemintegratie
Topsector Algemeen
|
Rondetafel waterstof en groene chemie

Donderdag 17 december was het eerste rondetafelgesprek Waterstof en Groene Chemie met alle betrokken sectoren, de ECCM-commissie en het ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK). De deelnemers kwamen de gezamenlijke doelstellingen overeen voor de kostenreductie van waterstof en elektrolysers, het circulair maken van CO2 en duurzame opwekking van elektriciteit.

De afspraken zijn collectief in een verklaring vastgesteld om de uitvoering van de doelstellingen te versnellen.

Opschaling, kostenreductie en innovatie

Om in 2050 CO2-neutraal te kunnen zijn, moet de komende jaren technologie, onderzoek- en innovatie op het gebied van waterstof en groene chemie aanzienlijk worden opgeschaald. Deze ambitie vraagt om commitment van private en publieke partners. Daarom bracht het EZK gisteren op initiatief van de ECCM commissie CEO’s uit bedrijfsleven en bestuurders uit de kenniswereld bij elkaar in een rondetafel Waterstof en Groene Chemie. Daar spraken zij over wat er nodig is voor de realisatie van de doelstellingen voor opschaling, kostenreductie en innovatie voor waterstof en groene chemie uit het eerder gesloten klimaatakkoord, de kennis- en innovatieagenda’s van het missiegedreven Topsectoren– en Innovatiebeleid en het ECCM-adviesrapport.

Gedeelde visie

“In de samenwerking met alle betrokken partijen, van producent tot eindgebruiker, liggen unieke kansen om op een efficiënte manier innovatie en kostenreductie in Nederland te stimuleren.” Zo vatte Focco Vijselaar (DG Bedrijfsleven en Innovatie, EZK) de conclusies van de rondetafel samen. Vijselaar en zijn collega, Sandor Gaastra (DG Klimaat & Energie), hanteerden de voorzittershamer.
Richard van de Sanden (voorzitter ECCM): “De netwerkbenadering van de waardeketen is de crux voor de waterstof en groene chemie ambities. De rondetafel brengt de elektriciteitsopwekking, technologieproducenten, chemische industrie en eindgebruikers bij elkaar. Samen sturen op de ambities, dat is nodig en dat is precies wat we gaan doen.”

Betrokken

De deelnemers kwamen overeen het komende half jaar samen aan de slag te gaan met een aantal concrete acties. Zo gaan zij samen mijlpalen definiëren voor de doelstellingen richting 2030 en 2050 en een SWOT-analyse uitvoeren om tussentijds te kunnen bijsturen en risico’s te managen. Dit vraagt ook om het ontwikkelen van een systeemmodel om de benodigde stappen richting opschaling te kunnen zetten. Ook willen de partijen aan tafel namens hun sectoren de betrokkenheid en steun concreter maken. Zij gaan een nationale coördinatiestructuur oprichten die moet zorgen voor coherente sturing op de doelstellingen en versnelling.

Rondetafel

De rondetafel Waterstof en Groene Chemie is een initiatief van de nationale adviescommissie Elektrochemische Conversie & Materialen (ECCM. De ECCM-adviescommissie is ingesteld door de Topsectoren Energie, HTSM en Chemie en werkt samen met de ministeries van EZK en OCW, de topsectoren en missieteams en de kennissector, NWO en TNO.
De rondetafel zal jaarlijks plaatsvinden en werkt als katalysator om op nationaal niveau ‘de tussenstand van Nederland’ op te maken wat betreft de realisatie van de waterstof en groene chemie ambities van de overheid en de betrokken sectoren aan tafel. Gelet op de urgentie van de uitwerking van een aantal uitvoeringsvragen wordt de eerstvolgende rondetafel over een half jaar georganiseerd.

Meer informatie