CEO-diner Wind op zee: groot onderling vertrouwen stakeholders Noordzee

Nieuwsbericht |
Maatschappelijk verantwoord innoveren energie
TKI Wind op Zee
|

Hoe zorgen we voor een integrale aanpak van de Noordzee als duurzame energiebron waarbij iedere gebruiker én de ecologische waarde van de Noordzee er beter van wordt? Commitment van alle stakeholders is daarbij van het grootste belang. “Bij zo’n ontwikkeling weet immers geen enkele partij waar we uiteindelijk uitkomen”, zegt Ernst van Zuijlen, directeur van GROW Offshore wind.

CEO-diner

45 CEO’s van kennisinstituten en bedrijven uit de offshore windenergiebranche schoven aan tijdens een diner. “We gaan 60 gigawatt aan windmolens bouwen in het Nederlandse deel van de Noordzee. Dit betekent dat er straks op 15-30 procent van de zee windmolens staan”, legt Van Zuijlen uit.

“Als je zo’n grote ingreep doet in de toch al drukbezette Noordzee kan dat alleen maar soepel verlopen als je met alle partijen die er gebruik van maken in gesprek gaat, het vertrouwen wint en het project integraal benadert. Het North Sea Energy Lab heeft hierin een belangrijke rol gespeeld door een jaar lang met stakeholders te werken in een co-creatief proces. Het CEO-diner speelt daarin op bestuurlijk niveau een belangrijke rol.”

Gedeelde missie

“Een van de belangrijkste resultaten van het NSE Lab in het afgelopen jaar is de breed gedragen conclusie dat we de Noordzee als duurzame energiebron op een integrale manier moeten ontwikkelen”, zegt programmadirecteur Martine Verweij. “De energietransitie kan sterk bijdragen aan een duurzame voedseltransitie op zee en ecologische versterking van de Noordzee.”

Onderling vertrouwen

“Gedurende het labproces werd duidelijk dat natuurversterking in windparken, participatie en de combinatie van visserij en wind op zee hiertoe cruciale eerste stappen zijn. Het NSE-Lab werkt nu aan pilots op het snijvlak van ecologie, energie en eiwitten, om deze beweging in gang te zetten”, stelt Verweij. 

“Deze pilots komen van de grond doordat er een groot onderling vertrouwen is ontstaan tussen betrokkenen, ook tussen partijen die elkaar in eerste instantie niet zo goed vonden. Zo gaan bijvoorbeeld een ontwikkelaar van windparken en innovatieve vissers pilotprojecten bedenken van kleinschalige kreeftenvisserij in een windpark.”

Spelregels veranderen

In plaats van het eigenbelang voorop te stellen en vooral te focussen op kostenreductie, is er nu een gedeeld belang en de overtuiging dat er gedeelde risico’s genomen moeten worden. Verweij: “De pilotprojecten zijn belangrijk om te laten zien dat het praktisch kan. Maar daarnaast is een verandering van spelregels nodig, om te zorgen dat meervoudige waardecreatie vanzelfsprekend is in de ontwikkeling van wind op zee.”

Behalve van kleine, experimentele pilotprojecten kunnen de partijen ook van andere grote en complexe innovatieprogramma’s leren en daardoor vertrouwen krijgen in een goede afloop van zo’n nieuwe manier van werken. Zo werd tijdens het CEO-diner het innovatieprogramma ‘Ruimte voor de rivier’ toegelicht dat afgelopen jaar succesvol is afgerond.

Ook in dit project zijn van meet af aan alle betrokken partijen, zowel aanvankelijke voor- als tegenstanders, meegenomen in het proces. Ernst van Zuijlen: “De integrale benadering – zowel een focus op waterveiligheid als op verbetering van de kwaliteit van het landschap - en intensieve samenwerking met alle stakeholders bleken succesfactoren.”

Internationale samenwerking

Naast systeemveranderingen en realisatie van pilotprojecten wordt internationale samenwerking steeds belangrijker. Verweij: “Er zijn meer landen rond de Noordzee en die kampen allemaal met dezelfde uitdaging. We willen leren van innovatiepilots in andere landen die bijdragen aan meervoudige waardecreatie op de Noordzee.”

Ook focust het NSE Lab zich dit jaar op beeldvorming. “Als je de Noordzee zo integraal mogelijk gaat ontwikkelen: hoe ziet dat er dan uit? Wat is realistisch? Het is belangrijk dat inzichtelijk te krijgen door een innovatiechallenge voor een specifiek gebied, zoals IJmuiden-Ver of de Doggersbank.”

Meer informatie