19 innovatieve energieprojecten in de stad en op het land krijgen een boost van ruim €100 miljoen

Nieuwsbericht |
TKI Urban Energy
|
Innovation

Van zonneweides met een eco-keurmerk tot een thermo-akoestische warmtepomp die draait op geluidsgolven. In totaal 19 van dit soort bijzondere energie-ideeën kunnen verder om hun innovatie écht marktrijp te maken, want tezamen krijgen ze ruim €65 miljoen subsidie van het Rijk. Al deze beschikte projecten vallen in de categorie ‘gebouwde omgeving’ en ‘hernieuwbare elektriciteit op land’. TKI Urban Energy van de Topsector Energie heeft de consortia van bedrijven geholpen bij het opzetten van de projecten, die uiteindelijk leiden tot meer dan 100 miljoen aan investeringen.

Michiel Kirch (directeur TKI Urban Energy): ‘Het bedrijfsleven geeft blijk van een grote investeringsbereidheid in verduurzaming van de gebouwde omgeving’. Er is ongelooflijk veel werk aan de winkel en ik ben verheugd dat er zo slim geïnnoveerd wordt om zo snel mogelijk de fossiele energie achter ons te kunnen laten'.

In totaal kwamen er 40 aanmeldingen binnen op deze thema’s. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) koos deze 19 projecten tot meest kansrijk en liet weten dat ze subsidie krijgen. Binnen de regeling is voor de gebouwde omgeving in totaal voor € 57 miljoen beschikt. Binnen hernieuwbare elektriciteit op land € 7,9 miljoen. De marktpartijen in deze consortia investeren daar bovenop vele miljoenen en dragen daarmee fors bij aan versnelling van de energietransitie.

Van besparen tot gemakkelijk

De 19 innovaties helpen ons onder meer om energie te besparen, onze huizen en gebouwen slimmer en gemakkelijker te isoleren en nog efficiënter en betrouwbaarder duurzame energie op te wekken. Daarbij valt te denken aan slimme isolerende renovaties voor oude woningen, duurzamere bedrijfshallen, collectieve warmte- en koudevoorziening in wijken en slimme energiediensten voor woningen en wijken. Het moet natuurlijk technisch kloppen maar, en daar wordt expliciet op gelet, ook goed en makkelijk te gebruiken zijn door de mens. Een volledig overzicht van de projecten en hun innovatie staat onderaan dit bericht.

Grote belangstelling leidde tot meer subsidie

In februari opende de MOOI-regeling, waarmee € 27 miljoen voor de gebouwde omgeving en € 10,9 miljoen voor hernieuwbare elektriciteit op land aan subsidie beschikbaar kwam. Op Prinsjesdag 2020 werd het budget door het ministerie van BZK voor de gebouwde omgeving verruimd tot € 57 miljoen. Van de 87 vooraanmeldingen, hebben uiteindelijk 40 consortia definitief een subsidieaanvraag ingediend. RVO.nl heeft de aanvraag van 16 projecten gehonoreerd. Daarmee is het totale budget van de Gebouwde Omgeving gebruikt. Voor hernieuwbare elektriciteit op land is een bedrag van €7,9 miljoen opgebruikt verdeeld over 3 projecten. Meer informatie over de volgende MOOI-regeling, zie www.rvo.nl/mooi.

Gehonoreerde voorstellen in de gebouwde omgeving

 

Korte omschrijving van de werkzaamheden

Penvoerder

One-Day Makeover

Dit consortium richt zich op het realiseren van een versnelling van energierenovaties in de gebouwde omgeving door de ontwikkeling van industrieel produceerbare energieopwekkende daken gemaakt van hoogwaardige kunststoffen, die geautomatiseerd worden geïnstalleerd. Hiermee hebben projectpartners het doel om bestaande woningen binnen één dag aardgasloos ready te maken.

Solarge International B.V.

SmoothEMS met Gridshield

In het project SmoothEMS met Gridshield wordt gewerkt aan een gevalideerd Energiemanagementsysteem (EMS) waarin expliciet rekening wordt gehouden met de mogelijkheid tot het falen van het systeem door overbelasting of cyberaanvallen, door de incorporatie van het GridShield.

Stichting ElaadNL

Bright Renovatie Isolatie voor woningschil door (Advanced) Materialen en Methodes

In dit project wordt een goedkoper, minder ingrijpend en schaalbaar renovatiearrangement ontwikkeld, met hoogwaardige isolatie op basis van aerogel en nano-coating materialen.

Chemelot Campus B.V.

Intelligente WarmteProductie

Doel van het project is een kosteneffectieve en flexibele ‘mass-customizable’ (grootschalig maatwerk) prefab ‘warmtepomp–warmteschil-warmtebatterij’ renovatieoplossing voor gasvrije, duurzame verwarming én koeling van seriematige grondgebonden woningen.

Emergo Business Partners B.V.

High Impact Low Effort Energietransitie Installaties

Er wordt een schaalbaar, compact, energiezuinig, snel, comfortabel en kostenefficiënt renovatieconcept (High Impact concept) ontwikkeld dat bestaat uit flexibele keuze van warmtebronnen, slimme regeling, optimale plug-and-play installatiemethode en hoog rendement.

Daalderop Royal Holland Pewter

ROBUST

ROBUST onderzoekt de optimale verhouding tussen netverzwaring en de inzet van lokale flexibiliteitsbronnen, zoals het slim en bidirectioneel laden van EV’s, stationaire batterijen, warmtepompen en warmteopslag, met het doel congestieproblemen te reduceren en flexibiliteit te leveren aan nationale energiemarkten.

Universiteit Utrecht

Het Blauwe Hart - de adaptieve warmtepomp

In het project wordt een warmtepomp ontwikkeld op basis van thermo-akoestiek die goed toepasbaar is in elk renovatieconcept, ongeacht de beschikbare bron en bij elk temperatuurbereik een goed rendement biedt.

Blue Heart Energy B.V.

BIPVT levert MOOI energie!

De realisatie van een innovatieve, integrale renovatieaanpak voor een CO2-vrije gebouwde omgeving middels nieuwe plug&play BIPVT- systemen.

Stichting Building Integrated Photo Voltaic Nederland

Intelligente flexibiliteit door geïntegreerde hybride opslagtechnologieën (“FLEXINet”)

De ontwikkeling van een integraal systeem voor de intelligente en geïntegreerde besturing en implementatie van hybride energieopslagtechnologieën in de gebouwde omgeving, waarmee de flexibiliteit en duurzaamheid van de elektriciteitsvoorzieningen verbetert door het combineren van stationaire batterijopslag, hergebruikte batterijen, opladen van elektrische voertuigen, voertuig-naar-net technologie en flexibele warmtepompen.

Technische Universiteit Delft

Gebouwde Omgeving Elektrificatie Innovatieplatform (GO-E)

Het ontwikkelen van schaalbare flexdiensten die bijdragen aan een betere benutting van lokale energiebronnen en bijdragen aan reductie van piekbelasting van regionale netten. Regionale netbeheerders kunnen onderbouwd beslissen of, wanneer, waar en hoe flexibiliteit ingezet dient te worden om netcongestie te voorkomen.

TNO

Local Inclusive Future Energy (LIFE) City Platform

Dit project realiseert een repliceerbaar, geïntegreerd en toekomstbestendig energiemanagementsysteem voor de stedelijke omgeving. Door de energietransitie zijn grote investeringen nodig in de energienetwerken. Met dit platform wordt energie op wijkniveau slim gemanaged en kunnen investeringen in het energienet worden beperkt.

Stadion Amsterdam NV

DRAG Reduction in Geothermal & District Heating systems to LOWer investment and operational costs

Een hogere stromingsweerstand leidt tot grotere leidingdiameters en hogere systeemkosten voor warmtenetten. Drag Reducing Agents (DRA's), kunnen een oplossing bieden om de stromingsweerstand substantieel (20-30%) te verminderen. DRAGLOW onderzoekt de technisch-economische levensvatbaarheid van DRA's voor geothermische stadsverwarmingsnetwerken met meerdere bronnen. Praktisch bruikbare oplossingen worden ontwikkeld om de economie van duurzame warmteproductie te verbeteren.

TNO

TROEF: Transparant Reduceren van CO2 en Optimaliseren van energie in een Ecosysteem van Flexibiliteit

In dit project wordt een nieuw gelaagd energie-ecosysteem ontwikkeld met bijbehorende systemen, tools en businessmodellen waarmee energie zo optimaal mogelijk kan worden uitgewisseld met andere gebouwen en gebieden in NL met als doel een zo laag mogelijke CO2-uitstoot.

BAM

Brains for Buildings (B4B)

Doel van het project is een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van controle- en besturingssystemen voor utiliteitsgebouwen die slim sturen op (1) vermindering van energieverspilling, reductie van CO2-emissies, verhoging van de inzet van lokale bronnen, ontsluiting van regelbare energieflexibiliteit en verlaging van onderhoudskosten die (2) rekening houden met gebruikersgedrag en comfort, gezondheid en welzijn van gebruikers garanderen.

TU Delft

Nederlandse Warmtepompfabriek

Dit project zet de collectieve hoog temperatuur warmtepomp op de kaart, geschikt om voor wooncomplexen (vanaf 25 woningen) de Cv-ketel te vervangen zonder grote aanpassingen te doen aan de afgiftesystemen.

Sparkling Projects B.V.

Hoogbouwgevels Sta-Op

De projectpartners van Hoogbouw Gevels Sta-op hebben de ambitie om ontwerp en implementatie van de toepassing van BIPV te stroomlijnen en verborgen kosten en struikelblokken weg te nemen. Om dit te realiseren ontwikkelen projectpartners een gezamenlijke strategie voor de grootschalige integratie van BIPV-gevels waarbij de nadruk ligt op standaardisatie, digitalisering en eenvoudige inpassing van zonne-energie in gevels.

TULiPPS SOLAR B.V.

 

Gehonoreerde voorstellen voor hernieuwbare elektriciteit op land

 

Korte omschrijving van de werkzaamheden

Penvoerder

Sunbiose

Het hoofddoel van project Sunbiose is om in 2024 Agri-PV systemen te hebben ontwikkeld, die financieel haalbaar zijn, schaalbaar zijn en aantoonbare meerwaarde hebben voor de landbouw en voor de maatschappij.

Renergize Consultancy

RAPID

Een driedimensionaal aerodynamisch PV-systeem met bijbehorend bevestigingssysteem wordt ontwikkeld, waarmee snelle plaatsing van lichtgewicht PV op alle type daken mogelijk is, zonder dat deze bij hoge windkrachten van het dak geblazen wordt en waarmee de kostprijs van installatie van PV-systemen door besparingen op arbeid en installatiematerialen met 75% verbeterd is.

Solarge International BV

ECOCertified Solar Parks

De oplossingen krijgen de vorm van richtlijnen voor ontwerp en beheer van zonneparken ten gunste van een meerwaarde voor biodiversiteit en behoud van de bodemkwaliteit. Deze richtlijnen zijn operationeel via het kwaliteitslabel: EcoCertified Solarlabel.

Stichting Wageningen Research