Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI)

 

Status van deze subsidiemogelijkheid

De regeling is gepubliceerd in de Staatscourant. Voor meer informatie over de gewijzigde termijnen verwijzen wij u naar deze publicatie.

Omschrijving

Aanvragen om subsidie in de zin van de subsidiemodule MOOI dienen te passen in de hoofdthema’s en sub-thema’s uit onderstaand overzicht.

 • Kostenreductie en optimalisatie
  • Zero breakdown & Robotisation
  • Optimal Wind Farm Design
  • Balance of Plant optimisation
 • Integratie in het energiesysteem
 • Integratie in de omgeving

Deze thema’s zijn niet onafhankelijk. Zo hebben de onderwerpen integratie in het energiesysteem en integratie in de omgeving effecten op de kosten. Andersom kunnen kostenbesparende innovaties tot impact leiden op systeemintegratie en de omgeving. Ook zullen ruimtelijke vraagstukken een rol spelen bij de aanleg van energie-infrastructuur en windparken. 

Naast de hiervoor beschreven onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten zijn er binnen de subsidiabele thema’s ook overige activiteiten subsidiabel die bijdragen aan de doelstelling.  Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan:

 • Participatie van omwonenden en belanghebbenden
 • Voorsorteren op marktintroductie
 • Kennisintegratie en -disseminatie
 • Scholing- en opleidingsactiviteiten

Doelstellingen

De doelstelling van het onderdeel ‘Windenergie op zee’ binnen de subsidiemodule MOOI is om voor de aangewezen, en toekomstig aan te wijzen, gebieden in de Nederlandse Noordzee tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten de best mogelijke integrale windpark-oplossingen te ontwikkelen die een bijdrage leveren aan (combinaties van) kostenreductie, inpassing in het energiesysteem en ruimtelijke inpassing. Deze innovaties dienen een eerste toepassing te kunnen hebben in 2030, of, in tweede instantie, de periode kort daarna.

Kenmerken

Gericht op:

Industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling voor productontwikkeling en op Joint Research projecten.

TRL-niveau:

Midden TRLs (industrieel onderzoek en experimentele  ontwikkeling). Let op, voor het sub-thema kostenreductie gelden beperkingen (zie onder overige voorwaarden).

Daarnaast kunnen kosten voor “overige activiteiten” worden opgevoerd tot een maximum van 5% van de subsidiabele kosten maar niet meer dan € 350.000. Hiervoor gelden bijzondere voorwaarden waaronder het overleggen van een de-minimissteun verklaring voor iedere onderneming die deze “overige activiteiten” uitvoert. Voor overige voorwaarden zie de regelingstekst.

Tendersysteem:

Op basis van rangschikking

Tender open:

Open

Tender sluit:

Vooraanmelding: 18 mei 2020, 17.00 uur

Definitieve subsidie-aanvraag: 6 oktober 2020, 17.00 uur

Budget:

€ 10,1 miljoen

Subsidieomvang:

Industrieel onderzoek: 50%

Experimentele ontwikkeling: 25%

Extra subsidie voor kleine en middelgrote bedrijven 10% resp. -20%

Kennisinstellingen kunnen tot 80% subsidie ontvangen voor niet-economische activiteiten.

Minimale subsidie per deelnemer: € 25.000

Minimaal totaal project budget € 2.000.000

Maximale subsidie per project is € 4.000.000

Beoordeling op basis van de rangschikkingscriteria:
 • Bijdrage aan de doelstellingen van de regeling
 • Mate van innovativiteit t.o.v. internationale stand van onderzoek en versterking Nederlandse kennispositie
 • Slaagkans van de innovatie in Nederlandse markt
 • Kwaliteit van het project
 • Kwaliteit van het samenwerkingsverband

Overige Voorwaarden:

 • Aanvragers moeten een innovatieplan voorleggen met daarin SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) opgestelde mijlpalen om de voortgang te kunnen volgen.
 • In het project moet duidelijk sprake zijn van een integrale aanpak. Daarom moeten consortia worden gevormd bestaande uit meerdere bedrijven uit de innovatieketen. Dit zijn bij voorkeur organisaties vanuit verschillende disciplines en consortia. Participatie van vernieuwende MKB-ers, start-ups e.d. wordt aangemoedigd.
 • Projecten die in aanmerking komen voor subsidie onder de Hernieuwbare Energie Regeling zijn niet toegestaan binnen de MOOI-subsidieregeling.
 • Pilot en demonstratieprojecten zijn niet toegestaan onder de MOOI-subsidieregeling. Echter, de DEI+ 2020 en de Hernieuwbare Energie Regeling kunnen een optie zijn.

Let op: Alleen de officiële regeling en informatie op de website van RVO is leidend.

Lees meer over de MOOI regeling op de RVO website.