Missies voor Energietransitie en Duurzaamheid

De afspraken in Parijs en de Nederlandse vertaling daarvan in het Klimaatakkoord stellen ons land voor een enorme verduurzamingsopgave. Het terugdringen van de nationale broeikasgasuitstoot met 49% in 2030, op weg naar 95% emissiereductie in 2050 ten opzichte van 1990.

Dit stelt in alle sectoren hoge eisen aan het innovatievermogen van onze economie en samenleving. Op energiegebied moeten we de transitie maken naar:

 • een duurzaam elektriciteitssysteem,
 • een gebouwde omgeving die steeds minder aardgas gebruikt en steeds meer energie opwekt,
 • een klimaatneutrale en concurrerende industrie,
 • duurzame mobiliteit,
 • een volledig circulaire economie, en
 • een klimaatneutrale landbouw.

De Topsector Energie zet in op missiegedreven innovatiebeleid. Dit stelt de maatschappelijke missies centraal en koppelt deze aan het versterken van de Nederlandse concurrentiepositie en duurzame economische groei. Deze Maatschappelijke missies voor Energietransitie en Duurzaamheid vragen om oplossingen waarbij innovaties worden verbonden met benodigde veranderingen in regels en gedrag. De Topsector Energie zoekt daarin een nauwe samenwerking met andere topsectoren. Samen zetten we in om maatschappelijke vragen om te zetten in economische kansen.

Waarin ook aandacht is voor niet-technologische voorwaarden zoals voldoende goed opgeleid personeel en maatschappelijk draagvlak voor nieuwe innovaties.
Alles wat wij doen draagt bij aan 1 of meerdere van deze missies.

Energietransitie en Duurzaamheid

Energietransitie en Duurzaamheid bestaat uit 3 subthema’s:

 • klimaat en energie
 • circulaire economie
 • toekomstbestendige mobiliteitssystemen

Deze zijn vertaald naar 6 missies:    

Om de oplossingen voor deze missie op elkaar aan te sluiten, is er specifieke aandacht voor systeemintegratie. Binnen al deze missies zijn Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’s uitgewerkt.

Meer weten?

 • De missies voor Energietransitie en Duurzaamheid zijn onderdeel van in totaal 25 ‘Missies voor de Toekomst’. Meer informatie
 • De Integrale Kennis- en Innovatieagenda (IKIA) Energie beschrijft de benodigde kennis en innovatie om aan de missies te voldoen en bevat de nadere uitwerking naar MMIP’s. Bekijk de conceptversie