Meerjarige programmatische aanpak voor waterstof

De programmatische aanpak voor waterstof is gebaseerd op vijf onderdelen die onderling verbonden zijn. Onderstaand figuur geeft deze onderdelen en de samenhang schetsmatig weer. Ook zijn de verbindingen met relevante MMIP’s geschetst. Deze vijf onderdelen worden hierna verder uitgewerkt.

1. Van visie naar beleidsvorming

Hier staat visievorming en programma-ontwikkeling centraal, gericht op het verkennen van de opties voor realisatie van de energietransitie, de functies die waterstof hierbij kan vervullen en de benodigde beleidsondersteuning en marktordening.

2. Laten zien in praktijkprojecten (pilots, demo’s en implementatie)

Dit deel gaat over praktijkprojecten met waterstof die in de periode 2025-2030 gereed moeten zijn voor brede implementatie en daarom op korte termijn verkend en gedemonstreerd moeten worden. Deze projecten dienen meerdere doelen, zoals versnelde introductie van op waterstof gebaseerde oplossingen, organiseren van integrale waterstofketens, testen en ontwikkelen van business cases, en werken aan maatschappelijke inbedding via praktijkvoorbeelden die geschikt zijn voor toekomstige opschaling. Korte(re) termijn R&D-vragen maken hiervan onderdeel uit.

3. Creëren van de randvoorwaarden

Diverse overkoepelende thema’s moeten in samenhang geadresseerd en opgepakt worden zodat synergievoordelen worden benut en activiteiten snel en efficiënt kunnen worden uitgevoerd zodat (mogelijke) knelpunten worden opgelost. De focus ligt op thema’s die op de korte tot middellange termijn urgent zijn, zoals wet- en regelgeving, veiligheid en risicobeheersing, standaardisatie en de behoefte aan infrastructuur.

4. Onderzoek voor de langere termijn

Hierbij staat onderzoek en ontwikkeling (lagere TRL’s) centraal ten behoeve van oplossingen voor de langere termijn die in de periode richting en na 2030 betekenisvol kunnen worden en/of richting 2050 robuuste elementen zijn voor het realiseren van de energietransitie. Een goed voorbeeld is de co-elektrolyse van water en kooldioxide tot een syngas dat kan dienen als basis voor productie van klimaatneutrale chemische producten en materialen (kunststoffen) en synthetische brandstoffen.

5. Ondersteunende en flankerende activiteiten

Dit betreft activiteiten die zijn gericht op het wegwerken van belemmeringen en het adresseren van onderwerpen die van belang zijn om waterstof te ontwikkelen en op te schalen, zoals voorlichting, human capital agenda, digitalisering, inbedding in de regio’s en internationale samenwerking.