Kennisinstellingen

Het TKI-Wind op Zee ondersteunt technische en sociaalmaatschappelijke ontwikkelingen om zo de grootschalige uitrol van wind op zee te stimuleren. En de transitie naar een CO2-vrij, schoon, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem te versnellen. Kostprijsreductie, systeemintegratie en ruimtelijke/ecologische integratie zijn hierbij essentieel. Met ons innovatieprogramma steunen wij onderzoeks- en productontwikkelingen gericht op die energietransitie. Dit gebeurt vaak in samenwerking met kennisinstellingen.  

 

Een overzicht van de kennisinstellingen waarmee wij samenwerken.

Deltares

Deltares

Deltares is een onafhankelijk instituut voor toegepast onderzoek op het gebied van water en bodem. Wereldwijd werken zij aan slimme innovaties, oplossingen en toepassingen voor mens, milieu en maatschappij. Zij richten zich voornamelijk op delta’s, kustregio’s en riviergebieden. Omdat het beheer van deze dichtbevolkte en kwetsbare gebieden complex is, werken ze nauw samen met overheden, ondernemingen, kennisinstellingen en universiteiten in binnen- en buitenland. Hun hydraulische, morfologische, geotechnische en ecologische expertise van de zee en haar omgeving, ondersteunt de ontwikkeling van wind op zee bij het ontwerp, de aanleg, exploitatie en monitoring van windparken op zee en de interactie van windparken met de omgeving.

Waarmee kan men terecht bij Deltares inzake offshore windzaken?

Op het gebied van offshore wind adviseert Deltares ontwikkelaars, ontwerpers en bouwers van offshore wind parken over omgevingscondities (‘metocean conditions’) hydraulische belastingen op funderingen en kabels vanuit stroming en (brekende) golven, ontgronding en bodembescherming, morfodynamiek en geologie van de zeebodem, geotechnisch ontwerp van funderingen, installatietechnieken en de interactie met de ondergrond, corrosie en waterkwaliteit en waterverversing binnen funderingen, optimalisatie van kabeltracés, kabel-ingraafdiepte en -monitoring, natuurinclusief ontwerp van bodembeschermingen en funderingen en interactie van windpark met de omgeving. Naast adviesprojecten is Deltares erg actief met toegepast onderzoek en (het opzetten van) Joint-Industry-Projecten, waarin waar mogelijk de gehele waardeketen wordt betrokken bij het ontwikkelen van toegepaste en gevalideerde kennis om offshore wind goedkoper, efficiënter,  veiliger en duurzamer te maken, waarbij ook oog is voor symbiose met de andere gebruikers van de zee en de interactie met het grootschalige systeem.

Contactpersoon: Tim Raaijmakers

ECN part of TNO

ECN part of TNO

TNO en ECN hebben de krachten gebundeld in ECN part of TNO. Door deze krachtenbundeling is het een internationaal instituut op het gebied van de energietransitie.  

ECN part of TNO heeft met haar Windenergie Onderzoek als doel het verlagen van de kosten van wind op zee door verbeterde ontwerpen en een hogere betrouwbaarheid in de operationele fase. De unieke innovaties van ECN part of TNO variëren van het ontwerpen van de belangrijkste hardware en software van de individuele windturbine tot de optimalisatie van het gehele windpark. De uitgebreide testinfrastructuur voor zowel on- als offshore windenergie wordt gebruikt voor snelle en betrouwbare validatie van de vele technologieën.

Contactpersoon: Peter Eecen

MARIN

MARIN

MARIN, het Maritime Research Institute Netherlands, is een onafhankelijke en innovatieve dienstverlener voor de maritieme sector en wil bijdragen aan het welzijn van de maatschappij. Marin is opgericht in 1929 als ‘the Netherlands Ship Model Basin (NSMB)’ door de Nederlandse overheid en industrie. In 1960, toen de offshore technologie een flinke groei doormaakte, kwamen ook zij in aanraking met de buitengaatse projecten. Recent is er een speciaal team samengesteld: het ‘Renewable ENergy Team (RENT)’, dat zich bezighoudt met alle aspecten van offshore hernieuwbare energiesystemen. Veel van het wind op zee werk gaat over drijvende en vaste constructies en draagt ook bij aan de juiste ontwikkeling van installatieschepen. De onderwerpen: installatie, verwijdering, onderhoud, overlevingskansen en veiligheid van het scheepvaartverkeer verbinden wind op zee aan de brede maritieme expertise van MARIN.

Waarmee kan men terecht bij MARIN inzake offshore windzaken?

  • Installatie
  • Verwijdering
  • Onderhoud
  • Vaste en drijvende offshore wind
  • Nieuwe fundaties
  • Golf impactstudies
  • Werkbaarheid studies

Contactpersoon: Erik-Jan de Ridder

NLR

NLR

NLR (Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum) is een van de grote technologische instituten in Nederland. NLR houdt zich bezig met toegepast onderzoek en ontwikkeling van nieuwe technologieën voor de lucht- en ruimtevaart, ter ondersteuning van zowel de industriële- als overheidssector, waaronder de offshore wind sector. NLR’s lucht- en ruimtevaart kennis, kunde en faciliteiten hebben een logische spin-off naar windenergie; bijvoorbeeld bij het toepassen van veiligheidsmethoden, aerodynamisch design, aeroakoestiek, hightech materialen en windtunneltesting. Klanten van het NLR zijn onder andere overheden, grote en kleine bedrijven en lucht- en ruimtevaartorganisaties, zowel in Nederland als in het buitenland.

Contactpersoon: Martin Nagelsmit

Technische Universiteit Delft

TU Delft

De onderzoeksactiviteiten van de TU Delft omvatten vrijwel alle aspecten binnen het domein windenergie op zee en op land. TU Delft’s instituut DUWIND promoot de samenwerking tussen verschillende faculteiten van de TU Delft. De focus van de TU Delft ligt op baanbrekend promotieonderzoek gericht op windturbinetechnologie, offshore wind fundaties & verbindingen, smart materials, offshore installatie, control systems, smart grids, maatschappelijk verantwoord innoveren, assetmanagement en energiemarkten. Sinds het begin van de ontwikkelingen in offshore wind is de TU Delft als partner betrokken geweest in alle R&D programma’s zoals WE@Sea, FLOW en het lopende programma GROW.

DUWIND

Er zijn diverse TU Delft initiatieven die het onderzoek naar windenergie in de bredere context van toekomstige energiesystemen plaatsen. Denk hierbij aan E-refinery, Powerweb, Urban Energy en TU Delft Robotics Institute. Daarnaast beschikt de TU Delft over unieke onderzoeksfaciliteiten welke ook beschikbaar zijn voor corporate research zoals windtunnels, het staal & composieten lab, het electrical sustainable power lab en faciliteiten voor onderzoek naar materiaalmoeheid, corrosie en bladerosie (Materialen Faciliteiten overzicht).

De TU Delft vindt co-creatie tussen onderzoekers, studenten, gevestigde bedrijven, startups en overheden van belang om met zijn behaalde onderzoeksresultaten impact te hebben op de industrie en samenleving.

Contactpersoon: Maxim Segeren

Wageningen Marine Research

Wageningen Marine Research

Wageningen Marine Research wil met kennis, onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek en advies wezenlijk bijdragen aan een duurzamer, zorgvuldiger beheer, gebruik en bescherming van de natuurlijke rijkdommen in zee-, kust- en zoetwatergebieden. Ecologische basiskennis wordt bij Wageningen Marine Research vertaald naar toegepast en strategisch wetenschappelijk onderzoek binnen een aantal expertisegebieden. Vaak wordt onderzoek verricht met meerdere onderzoeksinstituten, vaak met externe Nederlandse of internationale kennispartners en al dan niet met de universiteit.

Waarmee kan men terecht bij Wageningen Marine Research inzake offshore windzaken?

Wageningen Marine Research biedt wetenschappelijke onderbouwing en advies voor strategische keuzes, en onze experts verkennen samen met opdrachtgevers en partners de risico’s én kansen van windparken op de Noordzee:

Ecologische en economische risico's

Ecologische en economische kansen

Algemeen

Contactpersoon: Jakob Asjes