Kennis kostenreductie en optimalisatie

Afb

Onder het dossier kostenreductie en optimalisatie vallen thema’s zoals zero-breakdown, robotisering, het optimale ontwerp voor een windpark, standaardisatie en industrialisatie van de keten, windturbine technologieën die dit kunnen verwezenlijken en aanvullende technologieën zoals drijvende zonnepanelen op zee. Op deze pagina zetten we de publicaties en kennisdelingen op een rij. 

 

Publicaties

Dit rapport geeft inzicht in de aard van toekomstige offshore windfundaties.

Drijvende zonnepanelen op zee hebben een aanzienlijk potentieel voor emissievrije productie van elektriciteit, maar de technologie bevindt zich nog in een relatief vroeg stadium van ontwikkeling. Dit rapport onderzoekt wat er nodig is voor de opschaling van deze technologie wat betreft kosten, risico’s en circulariteit.

DNV heeft onderzoek gedaan naar levensduurverlenging en optimale levenscyclus voor offshore windturbines, met als doel de benadering van het ontwerp en de exploitatie van offshore windparken te identificeren die de laagste energiekosten oplevert. Ook worden trends in de branche op het gebied van bedrijfsstrategie en aardeoptimalisatie aangekaart.

In het afgelopen decennium is de industrie getuige geweest van een snelle groei van de offshore wind turbine generator omvang in combinatie met een snel dalende Levelised Cost of Energy (LCoE). In dit rapport wordt er gekeken naar de groeicurve en factoren die deze groei uiteindelijk kunnen belemmeren. Hierin wordt ook gekeken naar het potentieel van standaardisatie en industrialisatie.

Elektrificatie kan een belangrijke bijdrage leveren aan de reductie van de CO2-uitstoot van de industrie. Deze studie onderzoekt het verband tussen het realiseren van het elektrificatiepotentieel in de industrie en de elektriciteitsprijs van wind op zee. Er wordt zowel naar directe elektrificatie als indirecte elektrificatie via groene waterstof en alles zonder eventuele subsidie.

Dit rapport bevat een analyse van mogelijke kostreducties in de offshore windsector tot 2030 en daarna. Het rapport is opgesteld door TNO en BLIX Consultancy in opdracht van RVO en TKI Wind op Zee.

Dit rapport geeft inzicht in de ontwikkeling van de scheepvaart op de Noordzee tot 2030 als gevolg van autonome ontwikkelingen met de huidige winparken, onderbouwing van scheepvaarteffecten en benodigde maatregelen, kosten en de effectiviteit ervan, en het aanraken van bouwstenen om beleidskeuzes te maken.  

 

Kennisdeling

  • 13 september 2022: TKI Wind op Zee LIVE – No hands on deck?

In dit webinar praten we over de beschikbare capaciteit om de energietransitie op zee te realiseren en hoe robotiserting hier een belangrijk aspect in kan gaan spelen. Aan tafel zitten Barbara Oomen (Hogeschool Zeeland), Koen Hermans (TNO), Bernadete Gonçalves Castro (Royal IHC), en digitaal haakt Jan Jelle Huizinga (Bluestream Offshore) aan. Onze verslaggever Larissa bracht een bezoek aan twee studenten in de offshore windindustrie en Fieldlab Zephyros, waar robots worden uitgevonden en getest.

  • 17 mei 2022: TKI Wind op Zee LIVE – Standaardisatie

Deze editie staat in het teken van de optimale grootte van windturbines en de vraag of we de maten van turbines in de industrie moeten standaardiseren of niet. Hierin wordt gesproken over de uitkomsten van het rapport over de optimale windturbine grootte. Aan tafel zitten Tamara Doria (DNV), David Molenaar (Siemens Gamesa), Wouter Dirks (Van Oord) en Mark Collier (Bureau Waardenburg). Gjalt Lindeboom van Seaqualize vertelt waar hij staat tegenover standaardisatie.

  • 21 september 2021: TKI Wind op Zee LIVE – Maintenance

Het uitvallen van de productie van grote volumes kan ernstige gevolgen hebben en met het alsmaar drukker worden van de Noordzee wordt onderhoud uitvoeren ook steeds complexer. In dit webinar worden de innovaties besproken om een onderhoudsloze toekomst te bereiken en wat we daarvoor nodig hebben. Deze editie vond plaats tijdens de WCM Fieldlab Zephyros AIRTuB jaarconferentie in Vlissingen.

  • 22 juni 2021: TKI Wind op Zee LIVE – Drijvende winturbines

In dit webinar wordt er gesproken over het potentieel van drijvende constructies in diep water en de uitdagende businesscase die daarmee gepaard gaat. Aan tafel zitten Stephanie De Decker (Boskalis), Erik-Jan de Ridder (MARIN), Maurits Ornstein (SBM) en Peter Eecen (TNO, ERA). Onze verslaglegger Mascha bezoekt Stephanie de Decker van Boskalis, die ons inzicht geeft in de toekomst van drijvende wind.

  • 18 mei 2021: TKI Wind op Zee LIVE – De toekomst van installatie

In deze editie geeft David Roodenburg (Huisman Equipment) een keynote waarin hij meer vertelt over zijn visie op de toekomst van installatie en de laatste trends en introduceert hij hun installatieconcept met één lift. Aan tafel zitten Andrei Metrikine (TU Delft), Andries Hofman (GustoMSC|NOV) en Simon Lembrechts (TWD). Daarnaast vertelt Michel Kurstjens (SifIF) meer over de laatste ontwikkelingen en visie van SIF met betrekking tot de toekomst van offshore installatie.

  • 2 februari 2021: TKI Wind op Zee LIVE – Kostenreductie en optimalisatie

Samen met Rene Moor (Min EZK) en Martijn Duvoort (DNV) gluren we in de toekomst van de Noordzee. Welke mogelijkheden biedt de Noordzee voor de groeiende offshore windsector? Dat doen we aan de hand van de recent gelanceerde North Sea Energy Outlook. Ook wordt het rapport Pathways to potential cost reduction for Offshore wind energy besproken. Imke Maassen van den Brink (BLIX Consultancy) deelt enkele inzichten uit het rapport.