Hbo

leerlingen van het hbo in de klas

Wij willen studenten en professionals zo opleiden dat ze een bijdrage kunnen leveren aan ‘De Uitdaging’ die voortkomen uit klimaatverandering en de energieproblematiek. Studenten en professionals worden in de toekomst niet meer opgeleid voor een beroep, maar voor het oplossen van maatschappelijke problemen. Hiermee verandert het onderwijs van expertise-gedreven naar missie- en open innovatiegedreven onderzoek- en onderwijsprogramma’s. Hiermee geven wij invulling aan ‘een leven lang ontwikkelen’.

Hoe gaan wij dat doen?

Wij ontwikkelen een programma waarmee wij “een platform realiseren dat inzichtelijk maakt welke effectieve aanpakken er bestaan, dat in publiek-privaat samenwerkingsverband kennis uitwisselt en dat ruimte biedt voor het opzetten van pilots en experimenten. Op deze manier worden succesvolle aanpakken snel op schaal gebracht, Dit zorgt voor voldoende arbeidscapaciteit bij het realiseren van de klimaatambities.”

  • Via dit platform krijgen wij zicht op oplossingen die ons helpen regionale vraagstukken op te lossen. Hier liggen kansen om de interactie te zoeken met de klimaattafels samen met de Taakgroep Arbeidsmarkt en Scholing.
  • Wij willen samen slim optrekken om de operatie met succes te helpen uitvoeren.
  • Wij willen strategieën en investeringen meer op elkaar afstemmen (wat gaat goed?, wat moeten we versterken?, wat moet anders? en belemmeringen wegnemen).
  • Wij zetten samen (sociale) systemen op voor het ontwikkelen van mensen en oplossingen met een focus op het vergroten van de instroom, de snelheid van scholing en het vernieuwen van de inhoud voor klimaat en energie

Succesvol in de praktijk

Het onderwijs van de toekomst tekent zich op steeds meer plekken in Nederland af: de maatschappelijke uitdagingen ten gevolge van de energietransitie en het klimaatakkoord zijn steeds meer de kurk waarop leerprocessen van studenten en werknemers gaan draaien.

Met het programma Wonen 3.0 heeft de Hogeschool Utrecht met partners in het regionale bedrijfsleven ervaring opgedaan door studenten van verschillende opleidingen te laten samenwerken aan een opdracht, namelijk het bouwen van een zelfvoorzienende huis ‘Selficient’. Dit voorbeeld laat zien dat het om vraagstukken gaat die niet meer met één discipline (technische en niet-technische) en één sector (zoals bouw, installatie, energie, ICT, maakindustrie) op te lossen zijn. In deze visie ‘leveren’ hogescholen geen stagiaires en afstudeerders meer, maar in pps-verband worden grotere vraagstukken opgepakt. Per vraagstuk wordt de routing bepaald. Bijvoorbeeld door onderzoek, onderwijs, werk, onderzoek ateliers, living labs en fieldlabs). Hierdoor ontstaan leer- en ontwikkelruimtes waar zowel studenten als werkenden zich verder kunnen ontwikkelen en mee kunnen helpen aan oplossingen.