Webinars Human Capital Agenda

Inhoud van deze pagina

We bouwen aan een duurzaam, gezond en veiling Nederland. Grote maatschappelijke vraagstukken beantwoorden we met slimme technische en digitale innovaties. Dit is alleen mogelijk als we ons menselijk kapitaal laten meegroeien met de juiste kennis en vaardigheden. Dit vraagt van mensen dat ze zich blijven ontwikkelen.

Human capital draait om een leven lang leren: voor een diploma, in het werk en om te innoveren. In deze webinars bespreken we voor welke uitdagingen we komen te staan. We kijken daarbij naar de energietransitie en het human capital dat daarvoor nodig is.

Werkconferentie Topsector Energie

Het midden- en kleinbedrijf is hard nodig om de emissievrije samenleving te helpen realiseren. Dit stelt hoge eisen aan hun organisatie: kunnen zij voldoende in blijven spelen op de vraag uit de markt? Om mkb’ers het tempo te kunnen laten bijhouden wordt in regio’s hard gewerkt aan het opbouwen van lerende en innoverende netwerken waar leren, werken en innoveren verbonden worden. In de sessie ‘Hoe helpen wij het innoverend- en lerend vermogen van het mkb voor de energietransitie te versterken?’ delen experts en mkb-ers inzichten over de grootste uitdagingen van het mkb, hun ervaring met deze instrumenten en hoe die aansluiten bij hun uitdagingen. Lees de terugblik van deze sessie

Groen Herstel

Welke rol kunnen publiek private samenwerkingen (pps'en) hebben bij groen herstel uit de coronacrisis en op de langere termijn duurzaam transitiebeleid? De energietransitie brengt verandering met zich mee. Onderwijs en bedrijfsleven zullen nog meer moeten samenwerken in de regio zodat (toekomstig) personeel op de juiste manier is geschoold en de tekorten niet nog groter worden. Voor welke uitdagingen komen we te staan als we kijken naar de energietransitie in relatie tot human capital?

In samenwerking met Wij zijn Katapult, Sociaal-Economische Raad (SER), Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat organiseren wij 5 interactieve webinars waarop hier verder wordt ingezoomd aan de hand van een actueel thema.

Webinar 1: Versnelling van de regionale energietransitie beroepsonderwijs

Er zijn veel manieren waarop je naar de energietransitie kunt kijken, Jop Fackeldey gedeputeerde Provincie Flevoland, ziet vooral een enorme kans voor de arbeidsmarkt. Want de doestellingen uit het Klimaatakkoord haal je alleen als je het menselijk kapitaal op orde hebt. Maar hoe zorg je ervoor dat ondernemingen en onderwijsinstellingen gelijke tred houden in die noodzakelijke veranderingen? En hoe stimuleer je op regionaal niveau dat studenten en werkenden de benodigde skills ontwikkelen?

Webinar 2: Waterstof

In de energietransitie zijn alle ogen gericht op waterstof, de schone, gunstige energiedrager gemaakt door water te splitsen met duurzame energie. In de industrie wordt het al lang grootschalig toegepast maar waterstof biedt kansen op meer terreinen. Het kan een groeimotor zijn voor een nieuwe economie, als er tenminste actie op ondernomen wordt. Makkelijker gezegd dan gedaan, want wat betekent dat dan voor het onderwijs en wat vraagt het precies van de arbeidsmarkt? Hoe zorgen we ervoor dat er voldoende mensen en capaciteit beschikbaar zijn om de waterstoftransitie te realiseren?

Webinar 3: Digitalisering en systeemintegratie

Al onze fossiele brandstoffen moeten zo snel mogelijk vervangen worden door wind- en zonnestroom of duurzame warmtebronnen. Een uitdaging op zich, maar de productie en het verbruik daarvan zijn ook nog eens afhankelijk van weersomstandigheden en de seizoenen. Hoe vangen we dat op? Systeemintegratie is de tolk tussen de verschillende factoren en spelers die ervoor zorgt dat ze samen functioneren als één energiesysteem. Een complex geheel, waardoor de energietransitie niet alleen een technologisch vraagstuk is, maar vooral een economische, sociaal-maatschappelijke, juridische en ecologische hersenkraker. Tijd om over de gevolgen daarvan van gedachten te wisselen met afgevaardigden uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid.

Webinar 4: Elektrificatie

De Nederlandse industrie draait van oudsher op een combinatie van aardgas en restgassen. Om de industrie te verduurzamen, moet er veel veranderen. De elektrificatie van de maatschappij en de industrie neemt exponentieel toe. Elektrificatie kan een grote bijdrage leveren aan het verduurzamen van de industrie en de reductie van CO2- uitstoot volgens de doelstellingen van het Klimaatakkoord. Om aan de doelstellingen te kunnen voldoen is een routekaart opgesteld.

Energy Outlook Conferentie 2021: Energietransitie in de onderbuik


 
In de energietransitie draait het niet alleen om rationele keuzes en technische oplossingen. Ook de onderbuik spreekt mee. Hoe vol komt Nederland te staan met windmolens? Zijn er straks wel voldoende elektrische laadpunten? Blijft energie wel betaalbaar? Tijdens de Energy Outlook Conferentie 2021 van de Topsector Energie gingen gastsprekers in op de vraag hoe om te gaan met gevoelens van onzekerheid.

De sprekers verbonden in dit webinar de ontwikkelingen die zij zien met de emotie die dit kan geven bij mensen in hun werk, in hun huis, in andere omstandigheden (de onderbuik). De conferentie werkte toe naar een van de oplossingen hiervoor: het goed opleiden van professionals. Professionals kunnen een belangrijke rol spelen in het op een professionele en deskundige wijze meenemen van mensen in de transitie en mensen tegelijkertijd de kennis te geven hier zelf sturing aan te geven.

Deze Energy Outlook Conferentie werd aangeboden door de Topsector Energie. In samenwerking met NL AI Coalitie, dutch digital delta en Sociaal - Economische Raad (SER). Met medewerking van Provincie Drenthe, Universiteit Leiden, HAN Hogeschool, CGI en Wijkgerichte Energietransitie Spijkerkwartier Arnhem.

Bekijk hieronder de conferentie terug.

Energy Outlook Conferentie 2022: Tom Poes verzin een list

De huidige krapte op de arbeidsmarkt dreigt de energietransitie te vertragen. Om de klimaatdoelen te halen zijn vele tienduizenden extra arbeidskrachten nodig. Waar halen we die vandaan? Op de Energy Outlook Conferentie 2022 gingen we in op deze vraag. Arbeidsmarkt en scholing zijn belangrijke factoren in de transitie naar een duurzame economie.

Verschillende gastsprekers op de Energy Outlook Conferentie 2022 van de Topsector Energie gaan in op de vraag hoe we voorkomen dat de arbeidsmarkt de showstopper van de klimaatambities wordt.