Regeling Innovatiemakelaars

De Topsector Energie stelt ook dit jaar weer geld beschikbaar voor het inhuren van een innovatiemakelaar door mkb-ondernemingen die bijdragen aan de transitie naar een betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam energiesysteem. Het mkb kan 50% van de kosten van de innovatiemakelaar vergoed krijgen tot een maximum vergoeding van € 10.000.

(Startende) mkb-ondernemers zijn vaak koplopers in innovatie. Maar ze lopen regelmatig tegen vele uitdagingen aan, in het bijzonder als zij minder bekend zijn met de markt, geen eerdere ondernemerservaring hebben of omdat ze over beperkte financiële middelen beschikken. Een 'innovatiemakelaar' kan u als mkb-ondernemer onder meer bieden:

 • begeleiding en coaching bij het ontwikkelen van een business plan, de bedrijfsstrategie en de waarde propositie,
 • patentadvies, hulp bij de octrooi aanvraag of kennisexploitatie,
 • begeleiding bij het ‘investor ready’ worden, het zoeken naar financiering en deal closing,
 • helpen bij het vinden en opzetten van consortia en projectvorming met andere bedrijven en/ of kennisinstellingen.

 

Voorwaarden

Heeft u als startende of als mkb-ondernemer behoefte aan ondersteuning van een innovatiemakelaar? Dan kunt u bij de Topsector Energie vragen om een financiële bijdrage voor deze ondersteuning. U komt in aanmerking voor een financiële bijdrage als:

 • u een startende of mkb-ondernemer bent.
 • uw product of dienst innovatief is en een bijdrage levert aan een snelle transitie naar een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem.
 • u in dit kalenderjaar niet eerder subsidie hebt ontvangen vanuit de mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren, zoals de MIT-kennisvouchers, MIT-R&D-samenwerkingsprojecten, MIT-samenwerkingsprojecten, MIT-Haalbaarheidsstudies en MIT-netwerkactiviteiten.
 • de innovatie moet een innovatie zijn voor de markt waarop zich de thema’s van het TKI Wind op Zee, TKI Urban Energy, TKI Nieuws Gas of TKI Energie & Industrie richten. Het mag best bestaande technologie zijn die reeds in een andere markt wordt toegepast. De innovatie kan naast een nieuwe technologie ook een nieuw businessmodel zijn dat u wilt introduceren in deze markt. De innovatie mag nog niet door u reeds op de markt zijn gebracht als marktrijp product en of dienst. De aanvrager ontwikkelt zélf de innovatieve technologie t.b.v. opschaling en brede markt introductie. Er wordt geen financiële vergoeding verleend voor reeds uitgevoerde activiteiten.
 • u voldoet aan de voorwaarden uit het formulier “Toelichting aanvraagformulier innovatiemakelaars”.

Voldoet u aan de voorwaarden om van deze regeling gebruik te maken, dan geldt voor de regeling dat de kosten voor de ondersteuning van een innovatiemakelaar tot 50% kunnen worden gefinancierd. De overige 50% dient u als mkb-onderneming zelf te financieren. Deze vergoeding kan oplopen tot maximaal € 10.000 subsidie (inclusief btw) per onderneming. Aanvragen kunnen uiterlijk tot 1 december 2020 worden ingediend en dienen afgerond te worden voor 15 december 2020. De regeling loopt zolang er nog subsidiebudget beschikbaar is.

Het totaalbudget voor de subsidieregeling bedraagt € 100.000 en toewijzing zal plaatsvinden via het principe ‘first come, first served’. De MKB-onderneming kan bij afronding van de activiteiten van de innovatiemakelaar, de 50% subsidievergoeding voor de werkzaamheden van de makelaar indien bij de Topsector Energie te factureren. De MKB-onderneming dient een kort verslag van de uitgevoerde activiteiten aan te leveren alsmede de factuur van de innovatiemakelaar en een een bewijs (bankafschrift) van de betaling van de innovatiemakelaar door de MKB-ondernemer.

Uitgesloten van de regeling is het inhuren van een innovatiemakelaar met als specifiek doel het laten opstellen (schrijven) van een subsidie-aanvraag. Tevens zijn out of pocket- kosten uitgesloten zoals bijvoorbeeld kosten voor indiening van octrooien.

 

Voor wie?

 • Bedrijven die met een nieuwe technologische of business innovatie hun activiteiten willen uitbreiden.
 • Nichebedrijven/specialisten die op zoek zijn naar partnerships/consortia (bijvoorbeeld: toeleveranciers).
 • Bedrijven die actief zijn in andere sectoren en die hun dienstverlening naar de sectoren van de Topsector Energie willen uitbreiden.

Met wie?

U kunt bij TKI Wind op Zee, TKI Urban Energy, TKI Nieuw Gas of TKI Energie & Industrie richten terecht voor een aanvraag op het domein van energie-innovaties.

De Topsector Energie heeft voor u een overzicht met potentiële innovatiemakelaars samengesteld. Deze lijst is bedoeld ter inspiratie. U bent niet verplicht om van deze innovatiemakelaars gebruik te maken, maar mag ook een eigen makelaar aandragen.

Expertise

Innovatiemakelaars (voorbeelden)

Contactpersonen

Ondernemerscoaching, waardepropositie ontwikkeling, bedrijfsstrategie, businessplan

Deloitte
 

Discap

KplusV

Noorderwind

UD Ventures

Govert van de Visch, Johan Nijboer

Rob de Moor

Dwayne van der Klugt

Boukje Vastbinder  

Hans Roeland Poolman, Peter Westerhuijs

Intellectueel Eigendom, patent advies, kennisbescherming, kennisexploitatie

AOMB
 

LXA

Bert Kneepkens, Peter Dorna

Marnix Geraerts

Financiering, investor readiness, deal closing

Deloitte
 

LXA

KplusV

Investor Ready

Unknown Group

PNO

Govert van de Visch, Johan Nijboer

Marnix Geraerts

Dwayne van der Klugt

Robert Vermeer

Remco Temmink

Gerben Wiersema

Consortiumvorming, projectontwikkeling

PNO

Evers + Manders subsidieadviseurs

Marco Gomis

Jan van Miltenburg

 

Interesse?

De administratieve aanvraag loopt via de Topsector Energie. Heeft u vragen over de regeling? Neem dan contact op met Martin Weissmann van het Financieringsloket van de Topsector Energie.

Het TKI waar u onder valt (Wind op Zee, Urban Energy, Nieuw Gas of Energie & Industrie) levert een eerste inschatting of u in aanmerking komt voor deze regeling. Het aanvraagformulier kunt u hier downloaden en opsturen naar Martin Weissmann. Ter verduidelijking van het formulier vindt u hier de toelichting op het aanvraagformulier met daarin alle detailrandvoorwaarden die voor de aanvraag gelden.