Impactanalyse Digital Twins in de energiesector

.

In het afgelopen decennium heeft er veel ontwikkeling op technologisch gebied plaatsgevonden, denk aan de toenemende rekencapaciteit en de komst van het Internet of Things (IoT). De Digital Twin is hierdoor gaan evolueren en is nu breed toepasbaar. Deze ontwikkeling is ook te zien binnen de energiesector, waar Digital Twins in opmars zijn.

Foto credit: TU Delft Control room of the Future

Uit een inventarisatie binnen het Digitaliseringsnetwerk van de Topsector Energie (2022) kwam ook naar voren dat de energiesector in toenemende mate te maken heeft met de toepassing van Digital Twins maar onvoldoende kennis van de technologie heeft om deze op waarde te schatten. Ook voor de beoordeling van innovatievoorstellen is deze kennis nodig, want wanneer is de ontwikkeling van een Digital Twin radicaal vernieuwend? Wat levert het op en voor wie? Hoe houd je rekening met randvoorwaarden rond de architectuur, data governance en cybersecurity bij de ontwikkeling van Digital Twins?

Impactanalyses

Het Programma Digitalisering biedt met haar impactanalyses een gerichte uitwerking van digitaliseringskansen voor de energiesector. Het doel is kennisuitwisseling om de digitale geletterdheid onder energieprofessionals te vergroten en hen te inspireren digitale innovaties toe te passen die van waarde zijn voor de energietransitie. We geven duiding aan digitale technologieën en spitsen ons daarbij toe op de toepassing in de specifieke deelsectoren: hernieuwbaar op zee, gebouwde omgeving, industrie, nieuw gas en systeemintegratie.

De impactanalyse is uitgevoerd door IBM in opdracht van het Programma Digitalisering en RVO.

Voor wie?

De resultaten van deze impactanalyse zijn relevant voor:

  • Energieprofessionals bij decentrale overheden, netbeheerders, en marktpartijen;
  • IT-professionals met Digital Twin expertise die minder goed thuis zijn in energietransitie vraagstukken.

Impact, toegevoegde waarde en innovatiekansen

IBM heeft een impactanalyse uitgevoerd om een beeld te krijgen van de ‘state of the art’ van Digital Twins en een visie te formuleren op Digital Twin ontwikkelingen in de energiesector.

In het onderzoek zijn Digital Twins onder de loep genomen: wat wordt er precies onder Digital Twins verstaan, wat is het verschil tussen een Digital Twin en een simulatie en welke verschillende typen bestaan er? Op die manier ontstaat inzicht in de ‘state of the art’ van Digital Twins en de maturiteit van onderliggende digitale technologieën. Vervolgens is de impact, toegevoegde waarde en innovatiekansen voor de energiesector onderzocht aan de hand van voorbeelden binnen de domeinen Wind op Zee, Gebouwde omgeving, Industrie, Nieuw Gas en Systeemintegratie.

Het team van IBM werkte samen met het Programma Digitalisering en RVO om de al beschikbare kennis en ervaringen met Digital Twins mee te nemen in het onderzoek. Hiervoor heeft een workshop plaatsgevonden met collega’s met expertise in de gebouwde omgeving, industrie en systeemintegratie om kennisvragen en verschillende praktijkvoorbeelden op te halen. Ook is een inventarisatie uitgevoerd naar innovatieprojecten waar Digital Twins in voorkomen.

Resultaten

Het eindresultaat is een levende microsite waarop de resultaten van de analyse en ondersteunende materialen makkelijk te vinden zijn. De microsite heeft als functie om kennis en inzicht te delen rond het onderwerp Digital Twin in de Energiesector. Aan de hand van voorbeelden wordt geïllustreerd wat de potentiële waarde is. Ook wordt ingegaan op de vraag hoe verschillende doelgroepen Digital Twins kunnen implementeren of gebruiken. Partijen in de energiesector krijgen zo een gemeenschappelijke basis en visie op dit onderwerp. Daarnaast is een intern document opgeleverd met adviezen over de innovatiekansen rond Digital Twins in de energiesector, bruikbaar als input voor programmering en beleid.  

De resultaten zijn begin november 2022 gedeeld met medewerkers van Topsector Energie, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De resultaten op de microsite zullen naar verwachting breed gedeeld worden in Q1 2023.

Meer weten?

Wil je op de hoogte blijven van dit project? Schrijf je in voor de digitalisering nieuwsbrief of neem contact met ons op via @email