Data governance in het energiedomein

.

In de energietransitie wordt het steeds belangrijker heel precies te weten wat er waar, wanneer en bij wie gebeurt met energie. De data die hiervoor nodig is, moet uitgewisseld kunnen worden tussen uiteenlopende partijen in de samenleving en energiesector. Om dit goed te laten verlopen, zijn er sector brede afspraken nodig.

Vaak is niet duidelijk welke data de verschillende actoren in het energiedomein precies nodig hebben, wat die actoren kunnen bereiken met deze data en of ze wel toegang kunnen krijgen tot deze data. Op verschillende plekken wordt gewerkt aan het creëren van duidelijkheid en maken van afspraken, maar een sectorbreed overzicht en beeld van onderlinge relaties tussen die initiatieven ontbreekt.

Deze opdracht heeft tot doel om een overzicht te creëren van initiatieven op het gebied van standaardisatie en harmonisatie van de uitwisseling van data in de energiesector. Tevens moet het resultaat handelingsperspectief bieden om deze initiatieven waar nodig te versterken, en mogelijke lacunes op het gebied van data governance te adresseren. Het overzicht zal een handreiking bieden richting nationale en Europese beleidsmakers op het grensvlak van de domeinen ICT en energie.

Voor wie?

De doelgroepen zijn (potentiële) verzamelaars, verwerkers en gebruikers van data in het energiedomein en aangrenzende domeinen. Bijvoorbeeld:

  • Overheden, die informatie nodig hebben voor planning, ontwerp en uitvoering van de energietransitie (incl. monitoring);
  • Netbeheerders, die op een verantwoorde wijze data in het energiedomein beschikbaar moeten stellen;
  • Innovatieve bedrijven en samenwerkingsverbanden die energiedata nodig hebben om hun producten of diensten te kunnen leveren, zoals bijvoorbeeld aggregators, energiegemeenschappen, leveranciers van energieopslagtechnologie en exploitanten van laadinfrastructuur.

Marktdialoog Data delen en Data Governance

Dinsdag 17 januari 2023 hebben vertegenwoordigers vanuit de energiesector gesproken over Data delen en Data Governance tijdens een Marktdialoog. Zo wordt inzicht en overzicht gecreëerd van initiatieven op het gebied van standaardisatie en harmonisatie van de uitwisseling van data in de energiesector. Daarnaast wordt gekeken welke initiatieven versterkt moeten worden om mogelijke lacunes op het gebied van data governance te adresseren. 

Door met de diverse partijen in gesprek te gaan, wil Topsector Energie mede richting geven aan vervolgstappen die de meest toegevoegde waarde hebben om data uitwisseling in de energiesector makkelijker en op basis van de juiste rechten mogelijk te maken. 

Tijdens de Marktdialoog is er veel input opgehaald: uiteenlopend van waar data nu te vinden is tot dat energie een thema is waarvan data zo versnipperd en verspreid is. We staan open voor aanvullende inzichten.

Geef hier jouw input

Resultaten

  1. Visueel overzicht van de bestaande en in ontwikkeling zijnde afsprakenstelsels en data(deel) initiatieven in het energiedomein en aanpalende domeinen, met inzicht in hun onderlinge samenhang en relaties.
  2. Rapportage met een grondige analyse en indeling van de informatiebehoeften die leven in het energiedomein, de afsprakenstelsels en standaarden die daarvoor relevant zijn, de manier waarop regievoering plaatsvindt en de witte vlekken die er nog zijn.
  3. Het geeft tevens een richtinggevend advies aan RVO en TSE Digitalisering over welke vervolgstappen de meeste toegevoegde waarde hebben.

Zodra er (tussentijdse) resultaten bekend zijn, worden ze op deze pagina gedeeld.

Een voorbeeld van een afsprakenstelsel rondom data-uitwisseling in het energiedomein (MFFBAS, 2022)

Input delen

Heeft u of kent u een datadeel initiatief dat in dit overzicht en analyse moet terugkomen, of ervaart u belemmeringen op het gebied van data (uitwisseling) in het energiedomein, neem dan contact op met Stan van den Broek, Adviseur Energie-innovatie bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Meer weten?

Bezoek onze kennisbank voor meer informatie over beheer en gebruik van energiedata. Wil je op de hoogte blijven van dit project? Schrijf je in voor de digitalisering nieuwsbrief of neem contact met ons op via @email