Definities samenwerkproject

De subsidieregeling waterstoftechnologie wordt door het TKI gefinancierd uit de zogenaamde PPS-toeslag. Deze toeslag stelt enkele specifieke eisen die afwijken van wat gangbaar is m.b.t. subsidies. In de tekst van de regeling waterstoftechnologie is dat al uitgelegd. Hier volgt een toelichting op de samenwerking in het consortium.

Definities:

Een samenwerkingsproject is een project dat:
- in daadwerkelijke samenwerking plaatsvindt;
- door minimaal twee deelnemers waaronder een onderzoeksinstelling en een ondernemer wordt uitgevoerd, en
- (in dit geval) bestaat uit industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling of een combinatie daarvan;

Een onderzoeksinstelling is een onderzoeksorganisatie die alle winst opnieuw investeert in fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling, in het verspreiden van de resultaten daarvan, of in onderwijs;
Een onderzoeksorganisatie: een entiteit (zoals universiteiten of onderzoeksinstellingen, agentschappen voor technologieoverdracht, innovatie-intermediairs, entiteiten voor fysieke of virtuele onderzoeksgerichte samenwerking), ongeacht haar rechtsvorm (publiek- of privaatrechtelijke organisatie) of financieringswijze, die zich in hoofdzaak bezighoudt met het onafhankelijk verrichten van fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling, of met het breed verspreiden van de resultaten van die activiteiten door middel van onderwijs, publicaties of kennisoverdracht.
Wanneer dit soort entiteit ook economische activiteiten uitoefent, moet met betrekking tot de financiering, de kosten en de inkomsten van die economische activiteiten een gescheiden boekhouding worden gevoerd. Ondernemingen die een beslissende invloed over dit soort entiteit kunnen uitoefenen in hun hoedanigheid van bijvoorbeeld aandeelhouder of lid van de organisatie, mogen geen preferente toegang tot de onderzoekscapaciteit van deze entiteit of tot de door haar verkregen onderzoeksresultaten genieten;

 

NB: Voorbeelden van onderzoeksorganisaties die als onderzoeksinstelling kwalificeren, zijn alle universiteiten, alle hogescholen en diverse onderzoeksorganisaties zoals TNO, Deltares, WUR, NIOZ etc. Commerciële consultants, waaronder DNV en KIWA, kwalificeren niet als onderzoeksinstelling. Bij twijfel kunt u contact met ons opnemen zodat wij dit bij RVO kunnen toetsen.