Werksessies ochtend

Inhoud van deze pagina

Op deze pagina vindt u een overzicht van de werksessies in de ochtend.

Friesland Campina - Leiden met duurzame energie

Kees de Gooijer

Friesland Campina wil leiden met duurzaamheid en naar een CO2-neutraal 2050. Energie is een belangrijk thema in het verwezenlijken van deze ambitie. Op melkveebedrijven is een grote potentie voor de opwek van duurzame energie via zon, wind en mestvergisting. Door een coöperatieve aanpak kan er naast een milieudrijver ook een interessante financiële drijver bij gecreëerd worden. Behalve op het boerenerf wordt er in het transport en de verwerking van melk gewerkt aan het thema energie met als ambitie: een energieneutrale verwerkingsketen. Oplossingen op het boerenerf en de verwerkingsketen komen hier samen.

Werkende aanpakken voor meer vakmensen voor de energietransitie

Jan Oosting

Een belangrijke succesfactor voor de energietransitie is voldoende én goed opgeleide professionals. Bedrijven, brancheorganisaties, gemeentes en onderwijsinstellingen bundelden hun krachten in het programma ‘De Uitdaging’. We presenteren een breed scala aan werkende aanpakken en innovatieve èn bewezen methodieken die  in verschillende regio’s worden uitgevoerd. Voorbeelden uit mbo en hbo, slimme strategieën om sneller op te leiden, aanpakken voor andere doelgroepen en nog veel meer!

Een CO2-vrije gebouwde omgeving  

Michiel Kirch, Rogier Groeneveld, Rik te Raa en Maarten de Vries

Welke innovatieve ontwikkelingen versnellen de energietransitie in de gebouwde omgeving? Dit wordt beschreven in de Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma's 3, 4 en 5. In 2019 is een start gemaakt met deze innovatieprogramma’s. Tijdens deze sessie presenteert TKI Urban Energy de stand van zaken en krijgt u inzicht in de gezamenlijke, programmatische aanpak die de komende jaren zal worden ingezet. Daarnaast ontmoet u tijdens deze sessie andere spelers en partijen uit de sector. Bent u op zoek naar samenwerkingspartners die actief zijn op hetzelfde terrein? Schrijf u dan ook in voor de sessie ‘Matchmaking energie-innovaties in de gebouwde omgeving’ van TKI Urban Energy, die volgt op deze sessie.

Mobiliteit en Energie, samen één systeem

Rob de Groot

Duurzame mobiliteit en duurzame energie hebben elkaar nodig. Doordat innovaties in de mobiliteit snel zijn op te schalen, helpt dat de energietransitie te versnellen. Centraal staan technische innovaties, gedrag en sociale factoren. Bij de overgang naar duurzame mobiliteit is het belangrijk dat deze positief bijdraagt aan veiligheid, gezondheid en bereikbaarheid. We geven u toelichting op de innovatievraagstukken die hierbij centraal staan. Ook  definiëren we nieuwe projecten en smeden nieuwe allianties.

Missie C - Onderweg naar een klimaatneutrale en circulaire industrie

Rob Kreiter

De industrie staat voor een grote uitdaging om grondstoffen, processen en producten te verduurzamen en in 2050 klimaatneutraal en circulair te zijn. In deze workshop nemen we u via 3 meerjarige missiegedreven innovatieprogramma’s (MMIP’s) mee langs de route die we met de industrie uitstippelden. Uit elk MMIP zal een aansprekend voorbeeldproject worden toegelicht en de strategie naar de toekomst worden geschetst.

Deze workshop is bedoeld om de inhoud van de MMIP’s en de prioriteiten voor subsidieprogramma’s te verkennen. Daarnaast kunt u kennismaken met koplopers en contacten leggen voor toekomstige consortiumvorming.

Energiesysteemintegratie

Mart van Bracht

Tijdens deze workshop geven we informatie over het programma Energy System Integration: towards a Futureproof, Affordable ad Reliable energy system (ESI-FAR). De Topsector Energie en NWO ontwikkelden dit wetenschappelijke programma samen. Thema's waarop dit programma zicht richt: fact based besluitvorming, planning en beheer van energie-infrastructuren en management, flexibiliteit en digitalisering van energiesystemen.

Waterstof Innovatieprogramma Nederland – Verenigde Staten: verkenning van mogelijkheden

Jörg Gigler - TKI Nieuw Gas en Foppe de Haan - EZK

Let op! Deze sessie is in het Engels.

Nederland zet in het Klimaatakkoord fors in op waterstof. Ook diverse andere landen zien waterstof als een speerpunt, zoals Duitsland, Japan en de VS. Vanuit de VS en NL is er belangstelling om samenwerking te bereiken op het thema waterstof. Die samenwerking kan uitgevoerd worden in de periode 2020-2024. Tijdens deze sessie verkennen Nederlandse vertegenwoordigers en een Amerikaanse delegatie waar mogelijkheden voor samenwerking liggen. Maar ook hoe dat geconcretiseerd kan worden en uitgewerkt kan worden tot een concreet plan.

USA –NL Strategic Cooperation Program on Hydrogen 2020-2024

At the Global Enterpreneurship Summit 2019 USA and NL shared their agreement that in the new era of energy and economy, the energy transition will be crucial for value added and will mainly be driven by innovation. Up to 2030 the challenge is predominantly deployment of existing technologies at market conditions, i.e. needed are cost reductions and acceptance; beyond 2030 and up to 2050 breakthrough and disruptive technologies will be needed i.e. fundamental changes in industry and society will have to be developed. Companies, science and governments each have distinctive roles to play. In the new global conditions cooperation between USA and NL on energy innovation is nowadays too fragmentary and only partly linked with major transition objectives and therefor will need new impetus and character. Cooperation will have to be based on mutual excellence, comparative advantages and potential impact on clear energy innovation objectives.

During the ‘Werkconferentie 2019’ we will organise two workshops which have the objective to provide input for a draft strategic cooperation program 2020-24 on hydrogen and to contribute to a draft common agenda Energy Innovation USA-NL 2020 – 24. At the first workshop we will present a draft proposal, generate ideas for cooperation, discuss key topics and give you the opportunity to explain your suggestions.

At the second workshop we will work on a draft innovation agenda with smart targets and bilateral activities that should be incorporated in the final draft.

Thermisch compartimenteren en praktijkgericht onderzoek in de energietransitie

Aart-Jan de Graaf, Christian Struck en Twan Rovers

Praktijkgericht onderzoek bij de lectoraten van hogescholen dicht de kloof tussen kennisinstellingen aan de ene kant. En aan de andere kant het bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen, overheden en bewoners. Het is daarmee een onmisbare schakel in de energietransitie, omdat innovaties snel toepassing vinden.

Lectorenplatform Energievoorziening in Evenwicht (LEVE) presenteert een onderzoek naar een hybride warmtepompsysteem dat geoptimaliseerd is voor de Nederlandse situatie. Hierbij zijn de perspectieven van meerdere stakeholders meegenomen: fabrikanten, bewoners, de buurt, installateurs en lokale overheden.

De stip op de horizon van het Nationaal Lectoren Platform Urban Energy zijn de netto energieneutrale steden rond 2050. Het platform presenteert het renovatieconcept 'Thermisch compartimenteren', waarmee de effectiviteit van de renovatie van 4 woningen succesvol is bepaald door vooraf en achteraf te meten. Dit onderzoek voert het platform in nauw contact met de woningbouwcoöperatie Domijn en de aannemers uitg.

Na de presentatie van de projecten, gaan we in gesprek met de zaal aan de hand van stellingen.

3 perspectieven op de digitale transformatie van de industrie

Kees Biesheuvel en John van der Spek

3 perspectieven op de digitale transitie in de industrie: de visionair, de industriekenner en de ingenieur. Wat is vanuit de industrie nodig om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen, welke mogelijkheden zijn er al en welke kansen biedt dit? FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie, lanceert het 625 initiatief voor energiebesparing/CO2-reductie in de industrie.

Welke digitale oplossingen van Nederlandse bedrijven kunnen nu al worden ingezet?
Waar de energiesector het heeft over decarbonisatie, heeft de industrie het over een hogere maatschappelijke waarde van uitgestoten CO2. Industriële processen veranderen ingrijpend.

Hoe worden de nieuwe industrieketens straks beloond voor slim gebruik van CO2? Dow Benelux bespreekt haar meest vooruitstrevende visie. Hoe vertaalt dit zich in commerciële kansen? Ingenieursbureau Movares bespreekt hoe circulariteit in de industrie werkelijkheid wordt. Inspiratie en open dialoog om ambitie te vertalen in een nieuwe digitale industrie van wereldklasse.

We Energy Game

Mathieu Przybyla

Tijdens de We Energy Game gaat het erom binnen de tijd een stad of dorp van voldoende, betaalbare energie uit duurzame bronnen te voorzien. Tijdens het spel zal blijken dat er niet één oplossing is. En ook dat duurzaamheid niet zozeer een technisch, maar vooral ook een sociaal vraagstuk is. Ook al is er bijvoorbeeld veel draagvlak voor zonnepanelen, de zon schijnt niet altijd, dus er zijn ook andere bronnen nodig. Wind levert veel energie op, maar omwonenden zijn vaak tegen. Dat ligt weer anders voor biomassa, maar daarvan zijn de opbrengsten weer laag en het ruimtebeslag groot. Zo heeft elk scenario voor- en nadelen. De uitdaging is het vinden van de optimale balans.

Maatschappelijk verantwoord innoveren – verhoog de slagingskans van uw nieuwe technologie!

Martine Verweij

Dat wil toch iedereen? Toch blijkt de praktijk weerbarstig. Hoe innoveer je in verbinding met de samenleving? Op een manier die de samenleving dient en waardoor je krachten uit de samenleving benut om je innovatie tot een succes te maken? Wat gebeurt er als je met je innovatie bijvoorbeeld rekening houdt met wat er landschappelijk gebeurt? Of wat bewoners projecteren op jouw oplossing? Wat zijn hun belangen en waarden?

Je oplossing lijkt prachtig, maar levert hij genoeg op voor de mensen die het aangaat? Door meer essentiële waarden en belangen te borgen in een oplossing, is die kansrijker en rendabeler. Door met alle stakeholders samen aan een oplossing te werken, ontstaat eigenaarschap en ontsluit je ongekende mogelijkheden. We denken graag mee met jouw uitdaging.

Algocratie: de computers aan de macht?

Meine Koeslag - TKI Nieuw Gas
Renate Wesselink - WUR

Het SAAI-project (Social Acceptance of Artificial Intelligence in Industry) heeft als doel de sociale acceptatie van kunstmatige intelligentie in de industrie te versnellen. Tijdens deze interactieve workshop gaan we hierover in debat. Digitalisatie brengt niet alleen een revolutie teweeg op het gebied van techniek, maar ook qua processen en aanpak. Algoritmes kijken mee naar de conditie van ons materiaal, monitoren processen, houden ingangscontroles en meten online de productkwaliteit. De grote hoeveelheid data uit steeds meer bronnen levert ons sneller en meer informatie op. Hierdoor worden ook vaker verschillende ethische kwesties, angsten en bezwaren aan de orde gesteld.

Opgewekt op zee, op land en in de gebouwde omgeving

Bob Meijer en Wijnand van Hooff

Welke innovaties zijn nodig op het gebied van hernieuwbare elektriciteitsopwekking op zee, op land, en in de gebouwde omgeving? Tijdens deze sessie presenteren TKI Urban Energy en TKI Wind op Zee samen hoe de Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma's 1 en 2 er het komende jaar uit gaan zien. U krijgt inzicht in hoe de gezamenlijke, programmatische aanpak de markt helpt om innovatiekansen op het gebied van hernieuwbare energie te benutten. Zoekt u nog partners om samen aan uw energie-innovatie te werken? Of zoekt u een plek voor een demonstratie of pilotproject, of afnemers van uw innovatie? Kom dan naar deze sessie om meer te horen over de kansen die deze innovatieprogramma’s u bieden en ontmoet andere spelers en partijen uit de sector die op zoek zijn naar partners.