Werksessies middag

Inhoud van deze pagina

Tijdens de Werkconferentie kunt u 's middags deelnemen aan diverse werksessies. Hieronder vindt u het programma.

KIA/KIC circulaire maakindustrie

Mattheüs van de Pol

We bespreken de inhoud en governance van de beoogde KIA/KIC Circulaire Maakindustrie als onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie (UP CM). Binnen het UP CM brengen we alle bedrijven, kennisinstellingen en overheden bij elkaar in interdisciplinaire teams. Doel van deze sessie is verkennen of metaal-gerelateerde innovaties in verschillende MMIP’s te bundelen zijn in een Kennis- en Innovatieagenda (KIA) en een Kennis en Innovatieconvenant (KIC) Circulaire Maakindustrie (CM). Dit als onderdeel van UP CM. We kijken ook naar de sectoren machinebouw, ICT hardware, medische apparatuur, wegtransport en bouwproducten.

Serious Game: Klimaattafels

Yanniek Huisman

De energietransitie in Nederland is in volle gang. Het doel is helder, maar de uitvoering nog niet. We moeten hiervoor lastige maar duidelijk keuzes maken. Speel nu Klimaattafels en laat zien hoe het moet!

Klimaattafels bestaat uit negen verschillende tafels: vijf Sectortafels en vier Thematafels. Elke speler speelt aan een van de volgende Sectortafels: Elektriciteit, Gebouwen, Industrie, Mobiliteit of Systeem. Daarnaast speelt elke speler aan een van de volgende Thematafels: Arbeid, Financiering, Ruimte of Systeem. Aan deze tafels draait het allemaal om kosten, emissies en draagvlak. In drie rondes doorloop je de energietransitie, vanaf het heden tot en met 2030. Samen bepaal je het resultaat, zonder je eigen belang uit het oog te verliezen.
 
Durf jij deze uitdaging aan? Speel dan Klimaattafels!

Toezichthouder NEA over de naderende CO2-heffing

Mark Bressers

De wereldwijde reductie van CO2 is een van de belangrijkste onderdelen van het klimaatbeleid. Ook in Nederland. Niet alleen is Nederland deelnemer in het Europese emissiehandelssyssteem. Ook koos ons land voor een CO2-minimumprijs voor de elektriciteitssector en een aanvullende CO2-heffing voor de binnenlandse industrie.

De Nederlandse Emissieautoriteit is als onafhankelijke autoriteit uitvoerder en toezichthouder van deze klimaatinstrumenten. Mark Bressers, directeur van de NEA, praat u bij over de ontwikkelingen in de CO2-reducties. Waar staan we nu ten opzichte van andere landen? En wat is de stand van zaken van al deze maatregelen? Wat betekenen ze voor de innovatiekansen van bedrijven?

Werkende aanpakken voor meer vakmensen voor de energietransitie

Jan Oosting

Een belangrijke succesfactor voor de energietransitie is voldoende én goed opgeleide professionals. Bedrijven, brancheorganisaties, gemeentes en onderwijsinstellingen bundelden hun krachten in het programma ‘De Uitdaging’. We presenteren een breed scala aan werkende aanpakken en innovatieve èn bewezen methodieken die in verschillende regio’s worden uitgevoerd. Voorbeelden uit mbo en hbo, slimme strategieën om sneller op te leiden, aanpakken voor andere doelgroepen en nog veel meer!

Matchmaking energie-innovaties in de gebouwde omgeving

Michiel Kirch, Rogier Groeneveld, Rik te Raa, Maarten de Vries

Meet the market! Houdt u zich als bedrijf of kennisinstelling bezig met oplossingen voor efficiënte woningrenovatie, warmte- of koudesystemen of slimme oplossingen voor het elektriciteitssysteem? Of bent u als woningcorporatie, vastgoedontwikkelaar of gemeente op zoek naar state-of-the-art oplossingen hiervoor? Kom dan naar deze matchmakingsessie waar u samenwerkingspartners voor de nieuwe regelingen van 2020 kunt ontmoeten. Aan verschillende tafels kunt u kennis maken met elkaar en zoeken naar samenwerkingsmogelijkheden. Ter inspiratie presenteren 5 consortia die eerder dit jaar indienden hun voorstel aan het begin van deze matchmakingsessie.

Uptempo! - Opschaling en versnelling van energie-innovaties

Freek van 't Ooster

Met het programma Uptempo! maken de TKI’s Urban Energy en CLICKNL (Topsector Creatieve Industrie) samen werk van het versnellen van de energietransitie, door de oogst van kansrijke innovaties te verbinden aan vragende partijen als gemeentes, woningcorporaties, gebouweigenaren en particuliere woningeigenaren. In deze interactieve sessie delen we de opgebouwde ‘innovation intelligence’ en kijken we met u vooruit waar we in 2020 op in moeten zetten.

TKI Nieuw Gas - Ervaar zelf de waterstof challenge

Meine Koeslag - TKI Nieuw Gas

TKI Nieuw Gas liet een serieus bordspel ontwikkelen over waterstof. Onder meer Shell en Havenbedrijf Rotterdam speelden het spel. Ga de confrontatie aan met uitdagingen die de overgang naar een transportsysteem op waterstof met zich mee brengt en zoek naar een oplossing. Kruip in de huid van de industrie, overheid en energieproducenten, transporteurs en distributeurs. Denk na over vragen als: hoe kunnen we vraag en aanbod van waterstof balanceren? Onder welke omstandigheden wordt waterstof duurzaam en winstgevend? Wat is de beste timing om over te schakelen naar waterstof als drager?

3 perspectieven op de digitale transformatie van de industrie

John Post

3 perspectieven op de digitale transitie in de industrie: de visionair, de industriekenner en de ingenieur. Wat is vanuit de industrie nodig om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen, welke mogelijkheden zijn er al en welke kansen biedt dit? FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie, lanceert het 625 initiatief voor energiebesparing/CO2-reductie in de industrie.

Welke digitale oplossingen van Nederlandse bedrijven kunnen nu al worden ingezet? Waar de energiesector het heeft over decarbonisatie, heeft de industrie het over een hogere maatschappelijke waarde van uitgestoten CO2. Industriële processen veranderen ingrijpend.

Hoe worden de nieuwe industrieketens straks beloond voor slim gebruik van CO2? Dow Benelux bespreekt haar meest vooruitstrevende visie. Hoe vertaalt dit zich in commerciële kansen? Ingenieursbureau Movares bespreekt hoe circulariteit in de industrie werkelijkheid wordt. Inspiratie en open dialoog om ambitie te vertalen in een nieuwe digitale industrie van wereldklasse.

Bouwen aan een lange termijn innovatie-agenda

NERA - Mark Boneschanscher

We gaan met een groot aantal stakeholders in gesprek over mogelijke verrijkingen van het innovatiebeleid. Zo blijft de NWA Route Energietransitie een kompas voor de bouw van een duurzame en zekere energievoorziening. Ook kan men verder bouwen aan een langetermijnkennis -en innovatie programma.

Het streven naar nul emissies in 2050, en daarna zelfs naar negatieve emissies is een opgave van ongekende omvang. Alle missies van de Klimaatakkoord zijn geformuleerd vanuit 2050.

Het missiegedreven innoveren brengt ons niet alleen naar de doelen van het Klimaatakkoord (2030), maar bereidt ook de weg voor de moeilijkste tweede helft van emissiereductie met 100%.

Die tweede helft zal misschien voor een deel kunnen worden gerealiseerd met verbeterde versies van wat we nu al hebben, maar zal voor een belangrijk deel nieuwe oplossingen vereisen. De wetenschap kan daarbij de weg wijzen. Hier is in 2016 de NWA Route Energietransitie voor opgesteld.

Zero Maintenance – Zero on-site Breakdown - Hernieuwbare elektriciteit op zee

Ferry Visser - Zephyros

De driver voor MMIP 1 (Meerjarig Missiegedreven Innovatie Programma Hernieuwbare elektriciteit op zee) is het mogelijk maken van de schaalsprong in offshore wind. Het streven op langere termijn is naar installaties die tegen betaalbare kosten levenslang storingsvrij functioneren zonder dat er op locatie mensen nodig zijn voor operatie of onderhoud.

Daarom willen we slimme technologie ontwikkelen die de ‘performance killers’ van huidige installaties elimineert. Door toepassing van die technologie in het ontwerp van nieuwe installaties (design for smart maintenance) is het mogelijk om onze radicale ambitie van zero downtime en zero on-site maintenance op termijn dicht te benaderen.

Doel van deze workshop – georganiseerd door het TKI Wind op Zee en WCM Fieldlab Zephyros - is het ontwikkelen van een samenhangende bundel van innovatieprojecten die bij gaan dragen aan de genoemde radicale doelstelling en uit moeten monden in een stevig gesubsidieerd meerjarig innovatieprogramma.

Heeft u een vraagstuk of een mogelijke oplossing die om innovatie vraagt en wilt u dit pitchen? Laat het ons weten, door contact op te nemen met Anouk Stortenbeker van het TKI Wind op Zee.

Kostenreductie en veiligheid voor de 'balance of plant' - Hernieuwbare elektriciteit op zee

David de Jager - GROW

In deze matchmaking-sessie gaan we in op fundaties en de bijbehorende installatiewerkzaamheden en equipment. Hoe kan innovatie bijdragen tot lagere kosten en verbeterde veiligheid op zee? Welke kennis is daarvoor nodig en welke producten? U kunt hierbij denken aan innovaties op het gebied van ontwerp, installatie, decommissioning, coatings en corrosie. Bij de sessie wordt gemodereerd door David de Jager van GROW, een consortium dat zich richt op offshore wind innovaties. GROW is geïnteresseerd in samenwerking met en ideeën afkomstig van MKB / startups. Heeft u een concept of projectidee m.b.t. de fundatie, en wilt u die pitchen? Schrijf u dan in voor deze sessie en neem contact op met Anouk Stortenbeker over het geven van een pitch.

Systeemintegratie op de Noordzee - Hernieuwbare elektriciteit op zee

Rene Peters - TNO

In deze matchmakingsessie gaan we in op systeemintegratie op de Noordzee. We discussiëren over de toekomstige energie-infrastructuur op zee die nodig is voor transport, conversie en opslag van elektriciteit. We gaan samen met de deelnemers zoeken naar offshore transmissietechnologie en combinatie met interconnectors en de potentie van het hergebruiken van bestaande infrastructuren. Kunt u bijdragen aan deze sessie meldt u dan nu aan.

Op industriële schaal brandstof produceren uit lucht

Hans Geerlings

Een succesvolle transitie naar ons mondiale energiesysteem vergt veranderingen  van onze maatschappij en industrie. Eén daarvan is de productie van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. Deze elektriciteit is nodig voor de geëlektrificeerde infrastructuur van de toekomst. Groene elektriciteit gaat ook essentieel zijn voor ‘Power-to-X’-technologieën, waarin atmosferische moleculen zoals H2O, CO2 en N2 worden omgezet naar energiedragers met hoge energiedichtheid, zogenaamde ‘dense energy carriers (DEC)’.

Voorbeelden van DEC’s zijn waterstof, ammonia en koolwaterstoffen. Die kunnen we inzetten als groene chemicaliën en brandstoffen. In de praktijk zal de keuze voor een specifiek product X afhangen van variabelen als productiekosten, opslagmogelijkheden en uiteindelijke toepassing. In sommige toepassingen kan de keuze waterstof zijn. In andere toepassingen zijn koolwaterstoffen te prefereren vanwege hun superieure volumetrische energiedichtheid. Daarom is het van groot belang om het onderzoek niet te concentreren op één enkel product, maar de grootschalige industriële synthese van een breed spectrum aan DEC’s te onderzoeken

De commissie voor Elektrochemische Conversie en Materialen vroeg Hans Geerlings om tijdens deze sessie de discussie over de productie van groene methanol uit water en CO2 op relevante industriële schaal te leiden. Beginnend bij elektriciteitsproductie via photovoltaics, CO2-opvang uit lucht en elektrolyse geeft hij een analyse voor de juiste schaalgrootte van alle subprocessen.

Maatschappelijk verantwoord innoveren – verhoog de slagingskans van uw nieuwe technologie!

Martine Verweij

Dat wil toch iedereen? Toch blijkt de praktijk weerbarstig. Hoe innoveer je in verbinding met de samenleving? Op een manier die de samenleving dient en waardoor je krachten uit de samenleving benut om je innovatie tot een succes te maken? Wat gebeurt er als je met je innovatie bijvoorbeeld rekening houdt met wat er landschappelijk gebeurt? Of wat bewoners projecteren op jouw oplossing? Wat zijn hun belangen en waarden?

Je oplossing lijkt prachtig, maar levert hij genoeg op voor de mensen die het aangaat? Door meer essentiële waarden en belangen te borgen in een oplossing, is die kansrijker en rendabeler. Door met alle stakeholders samen aan een oplossing te werken, ontstaat eigenaarschap en ontsluit je ongekende mogelijkheden. We denken graag mee met jouw uitdaging.